«Газетни бир алгъан, артда да излейди»

Урванны почтасында бюгюнлюкде тёрт адам урунадыла - почтальонла Лида Жилетежева бла Майя Ивазова, оператор Индира Карданова эм почта бёлюмню башчысы Людмила Тхакахова. Ала иги кесек заманны ичинде бир бирни ангылап, бир бирге сакъ болуп ишлейдиле.
Людмила Тхакахова билдиргеннге кёре, элде жюзге жууукъ таулу юйюр барды, аладан «Заман» газетни беш адам аладыла. «Аны алып башлагъан, артда да къоймайды, излейди. Бир элчибиз барды да, тюз да почта келтирилгенлей,  газетни алыргъа ашыгъады, окъуйду, сора бизге келип, къаллай сейир статья кёрдюм, деп хапарлайды. Алай кёпле уа тилни билмейбиз, окъуялмайбыз, багъады деп, сылтаула этерге кюрешедиле. Биз алагъа изданияланы магъаналылыкъларын ангылатыргъа итинебиз. Хар инсан тилин билирге, ата-анала сабийлерин ёз тиллеринде сёлеширге юйретирге борчлудула, ансыз биз миллетча тас болуп кетерикбиз. Былайда къабарты, малкъар тилде газетле уллу болушлукъ этедиле», - дейди ол. 
Кёп элледен биз жаздыргъанлыкъгъа, почта газетни келтирмейди дегенча тарыгъыуланы эшитирге тюшеди. Алай Урванда аллай жарсыу жокъду, почтальонла жумушларын тийишлисича тамамлайдыла. Газетлени багъаларыны юслеринден айтханда, бир жанындан, ала аз да кёрюнмейдиле, алай жарым жылны ичинде ёз тилингде чыкъгъан газетни алып окъур, тилинги байыкъландырыр, жангы зат билир ючюн, кёп да тюйюлдюле.   
Шёндюгю болумлада миллетлени энчиликлерин сакълауда  ана тилледе чыкъгъан газетлени, журналланы магъанасы бютюн ёседи. Ала, халкъларыбызны айтхылыкъ адамларыны, тарыхыны эм бюгюнлюкде бола тургъан ишлени юслеринден билдиргенинден тышында, тилни ариулай-тазалай сакъларгъа себеплик этедиле. «Заманда» чыкъгъан кёп материалланы бир башха изданияда табар амал жокъду. 
Кульчаланы 
Зульфия.
Сурат авторнуду.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа