КъМР-ни Башчысы «Ёлюмсюз полкну» барыууна къошуллукъду

Къабарты-Малкъарда 9 майда «Ёлюмсюз полк» тёрели халда ётерикди. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында билдиргенди. Ол республиканы жамауатын «баш магъаналы байрамгъа келирге эмда акциягъа бирге къатышыргъа» чакъыргъанды. 
«Кёп да бармай биз Уллу Ата журт урушда Хорламны 77-жыллыгъын белгилерикбиз. Бу ишни магъанасы бла деменгилилиги жылдан-жылгъа кюч ала, кенгере барады»,-деп айтылады билдириуде. 
«Хар юйюрде да болгъандыла урушха къатышханла, Ата журт ючюн жигитча сермеше ёлгенле да. Ол къанлы къазауатдан къайтханла уа къыралыбызны аягъы юсюне салгъанлары бла къалмай, ол битеу дунияда да бек кючлюге саналырча даражагъа жетдиргендиле аны. Биз кёп миллетли халкъыбызгъа мамырлыкъны эмда чууакъ кёклю келир заманны саугъалагъан жигитлерибизни  бир заманда да унутурукъ тюйюлбюз, алагъа баш урабыз. Аланы хар бири эсибиздедиле. Жигитликлерини юсюнден билебиз. Ала унутулмазча этиу бизни барыбызны да сыйлы борчубузду», - деп чертгенди Къабарты-Малкъарны Башчысы. 
«Къабарты-Малкъардан фронтха 70 мингден аслам адам кетгенди, аладан 12 мингден асламы  тюрлю-тюрлю  орденле  эм майдалла бла саугъаланнгандыла, 33 адамгъа Совет Союзну Жигити деген ат берилгенди, алтаулан Махтаулукъну орденини кавалерлери болгъандыла», - деп белгиленеди билдириуде.   
«Быйыл 9 майда Къабарты-Малкъар Республикада «Ёлюмсюз полк» биз термилип сакълагъан очный халда ётерикди – эпидемиология болум аллай онг береди.  Мени алгъаракълада этген буйругъума кёре, барыбызгъа да магъаналы болгъан бу ишге хазырланыу башланнганды. Нальчикни баш орамында Хорламны келтиргенлени туугъанлары бла туудукълары жигит аталарыбызны бла аппаларыбызны суратларын бийик кётюрюп ётерикдиле»,- дегенди Казбек Коков. 
КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 15:50

Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди.

13.08.2022 - 09:47

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди.

12.08.2022 - 17:41

Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Рес

12.08.2022 - 12:37

Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анг

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.