КъМР-ни Башчысы «Ёлюмсюз полкну» барыууна къошуллукъду

Къабарты-Малкъарда 9 майда «Ёлюмсюз полк» тёрели халда ётерикди. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында билдиргенди. Ол республиканы жамауатын «баш магъаналы байрамгъа келирге эмда акциягъа бирге къатышыргъа» чакъыргъанды. 
«Кёп да бармай биз Уллу Ата журт урушда Хорламны 77-жыллыгъын белгилерикбиз. Бу ишни магъанасы бла деменгилилиги жылдан-жылгъа кюч ала, кенгере барады»,-деп айтылады билдириуде. 
«Хар юйюрде да болгъандыла урушха къатышханла, Ата журт ючюн жигитча сермеше ёлгенле да. Ол къанлы къазауатдан къайтханла уа къыралыбызны аягъы юсюне салгъанлары бла къалмай, ол битеу дунияда да бек кючлюге саналырча даражагъа жетдиргендиле аны. Биз кёп миллетли халкъыбызгъа мамырлыкъны эмда чууакъ кёклю келир заманны саугъалагъан жигитлерибизни  бир заманда да унутурукъ тюйюлбюз, алагъа баш урабыз. Аланы хар бири эсибиздедиле. Жигитликлерини юсюнден билебиз. Ала унутулмазча этиу бизни барыбызны да сыйлы борчубузду», - деп чертгенди Къабарты-Малкъарны Башчысы. 
«Къабарты-Малкъардан фронтха 70 мингден аслам адам кетгенди, аладан 12 мингден асламы  тюрлю-тюрлю  орденле  эм майдалла бла саугъаланнгандыла, 33 адамгъа Совет Союзну Жигити деген ат берилгенди, алтаулан Махтаулукъну орденини кавалерлери болгъандыла», - деп белгиленеди билдириуде.   
«Быйыл 9 майда Къабарты-Малкъар Республикада «Ёлюмсюз полк» биз термилип сакълагъан очный халда ётерикди – эпидемиология болум аллай онг береди.  Мени алгъаракълада этген буйругъума кёре, барыбызгъа да магъаналы болгъан бу ишге хазырланыу башланнганды. Нальчикни баш орамында Хорламны келтиргенлени туугъанлары бла туудукълары жигит аталарыбызны бла аппаларыбызны суратларын бийик кётюрюп ётерикдиле»,- дегенди Казбек Коков. 
КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.