КъМР-ни Башчысы «Ёлюмсюз полкну» барыууна къошуллукъду

Къабарты-Малкъарда 9 майда «Ёлюмсюз полк» тёрели халда ётерикди. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында билдиргенди. Ол республиканы жамауатын «баш магъаналы байрамгъа келирге эмда акциягъа бирге къатышыргъа» чакъыргъанды. 
«Кёп да бармай биз Уллу Ата журт урушда Хорламны 77-жыллыгъын белгилерикбиз. Бу ишни магъанасы бла деменгилилиги жылдан-жылгъа кюч ала, кенгере барады»,-деп айтылады билдириуде. 
«Хар юйюрде да болгъандыла урушха къатышханла, Ата журт ючюн жигитча сермеше ёлгенле да. Ол къанлы къазауатдан къайтханла уа къыралыбызны аягъы юсюне салгъанлары бла къалмай, ол битеу дунияда да бек кючлюге саналырча даражагъа жетдиргендиле аны. Биз кёп миллетли халкъыбызгъа мамырлыкъны эмда чууакъ кёклю келир заманны саугъалагъан жигитлерибизни  бир заманда да унутурукъ тюйюлбюз, алагъа баш урабыз. Аланы хар бири эсибиздедиле. Жигитликлерини юсюнден билебиз. Ала унутулмазча этиу бизни барыбызны да сыйлы борчубузду», - деп чертгенди Къабарты-Малкъарны Башчысы. 
«Къабарты-Малкъардан фронтха 70 мингден аслам адам кетгенди, аладан 12 мингден асламы  тюрлю-тюрлю  орденле  эм майдалла бла саугъаланнгандыла, 33 адамгъа Совет Союзну Жигити деген ат берилгенди, алтаулан Махтаулукъну орденини кавалерлери болгъандыла», - деп белгиленеди билдириуде.   
«Быйыл 9 майда Къабарты-Малкъар Республикада «Ёлюмсюз полк» биз термилип сакълагъан очный халда ётерикди – эпидемиология болум аллай онг береди.  Мени алгъаракълада этген буйругъума кёре, барыбызгъа да магъаналы болгъан бу ишге хазырланыу башланнганды. Нальчикни баш орамында Хорламны келтиргенлени туугъанлары бла туудукълары жигит аталарыбызны бла аппаларыбызны суратларын бийик кётюрюп ётерикдиле»,- дегенди Казбек Коков. 
КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2023 - 09:25

ТИРЛИКНИ КЪАЙГЪЫСЫН БЮГЮНДЕН ЭТЕРГЕ

Бирси битимле бла бирге жилекле бериучю юлкюле да бу кюнледе кеслерин къышха хазырлайдыла. Аны себепли андан экинчи жыл да тирлик алыргъа сюе эсек, ол битимлеге да болушургъа борчлубуз.

24.09.2023 - 09:25

НАЛЬЧИК КУРОРТНУ БИРИНЧИ АТЛАМЛАРЫ

Къабарты-Малкъар Республика Кавказ тауланы айбатлы тиклеринде, Терк сууну сол жанында орналады. Тамашалы табийгъаты, дарманлы хауасы адамны саулугъуна хайырлыдыла.

24.09.2023 - 09:25

МЕНИ ЁХТЕМЛЕНДИРГЕН АЙБАТ ТАУ ЭЛ

Къабарты –Малкъарны  эм  ариу  эллеринден  бирине Ташлы-Тала  саналады.  Эл  тюз  жерде  орналгъанлыкъгъа,  тёгерегин къаяла къуршалайдыла.  Тенгизден 1119 метр   бийикдеди.

23.09.2023 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ БОЛУРГЪА ЮЙРЕННГЕНДИЛЕ

КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында «Кесинги келир заманынгы къура» деген ат бла ишчи оюн озгъанды. Ол «Сбербанк» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

23.09.2023 - 10:05

ЖАНГЫ СЕКЦИЯЛА АЧЫЛГЪАНЫ – ЖАШ АДАМЛАГЪА СЕБЕПЛИК

Спортну талай тюрлюсюнден - ауур атлетикада, грек-рим тутушууда, каратеде, боксда, пауэрлифтингде - Олимпиада оюнланы призёрлары, дунияны, Европаны, къыралны, даражалы халкъла аралы эришиулени кёп