КОМАНДЭ НЭХЪЫЩХЬЭМ ИРАГЪЭБЛАГЪЭ

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щекIуэкIащ масс-рестлингымкIэ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 32-м икIа спортсмен 200-м шIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу чемпионатым зыкъыщызыгъэлъэгъуа спортсмениблым иужьрей илъэсиплIым ди республикэм ямыIа ехъулIэныгъэ къахьащ.
ЦIыхухъухэм я деж дыжьын медаль щызыIэригъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мас-рестлер нэхъ лъэщ Схвитаридзе Тамерлан. Домбеякъыр къихьащ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм мас-рестлингымкIэ япэу спортым и мастер хъуа Къардэн Тимур.
ЦIыхубзхэм я зэхьэзэхуэм килограмм 85-рэ зи хьэлъагъхэм я гупым хэтащ Урысей Федерацэм а спорт лIэужьыгъуэм щынэхъ лъэщхэм ящыщ, Европэм и чемпион, Дунейпсо кубокыр къэзыхьа КъуэщIысокъуэ Кристинэ. Иджырей зэпэщIэтыныгъэм абы къыщыхуэхьар дыжьынырщ.
Ди спортсменхэр игъэхьэзыращ КъБР-м и командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Гъубж БетIал.
Тэтэрстаным и къалащхьэм къыщыхэжаныкIахэр къэралым и командэ къыхэхам ирагъэблэгъащ.

Мэзкуу Къан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ.

05.06.2023 - 09:25

САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ.

05.06.2023 - 09:24

ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

05.06.2023 - 09:24

ЯЛЪАГЪУМКIЭ АРЭЗЫУЭ, ЯФIЭГЪЭЩIЭГЪУЭНУ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэр

04.06.2023 - 17:01

ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.