КОМАНДЭ НЭХЪЫЩХЬЭМ ИРАГЪЭБЛАГЪЭ

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щекIуэкIащ масс-рестлингымкIэ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 32-м икIа спортсмен 200-м шIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу чемпионатым зыкъыщызыгъэлъэгъуа спортсмениблым иужьрей илъэсиплIым ди республикэм ямыIа ехъулIэныгъэ къахьащ.
ЦIыхухъухэм я деж дыжьын медаль щызыIэригъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мас-рестлер нэхъ лъэщ Схвитаридзе Тамерлан. Домбеякъыр къихьащ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм мас-рестлингымкIэ япэу спортым и мастер хъуа Къардэн Тимур.
ЦIыхубзхэм я зэхьэзэхуэм килограмм 85-рэ зи хьэлъагъхэм я гупым хэтащ Урысей Федерацэм а спорт лIэужьыгъуэм щынэхъ лъэщхэм ящыщ, Европэм и чемпион, Дунейпсо кубокыр къэзыхьа КъуэщIысокъуэ Кристинэ. Иджырей зэпэщIэтыныгъэм абы къыщыхуэхьар дыжьынырщ.
Ди спортсменхэр игъэхьэзыращ КъБР-м и командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Гъубж БетIал.
Тэтэрстаным и къалащхьэм къыщыхэжаныкIахэр къэралым и командэ къыхэхам ирагъэблэгъащ.

Мэзкуу Къан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.