КОМАНДЭ НЭХЪЫЩХЬЭМ ИРАГЪЭБЛАГЪЭ

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щекIуэкIащ масс-рестлингымкIэ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 32-м икIа спортсмен 200-м шIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу чемпионатым зыкъыщызыгъэлъэгъуа спортсмениблым иужьрей илъэсиплIым ди республикэм ямыIа ехъулIэныгъэ къахьащ.
ЦIыхухъухэм я деж дыжьын медаль щызыIэригъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мас-рестлер нэхъ лъэщ Схвитаридзе Тамерлан. Домбеякъыр къихьащ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм мас-рестлингымкIэ япэу спортым и мастер хъуа Къардэн Тимур.
ЦIыхубзхэм я зэхьэзэхуэм килограмм 85-рэ зи хьэлъагъхэм я гупым хэтащ Урысей Федерацэм а спорт лIэужьыгъуэм щынэхъ лъэщхэм ящыщ, Европэм и чемпион, Дунейпсо кубокыр къэзыхьа КъуэщIысокъуэ Кристинэ. Иджырей зэпэщIэтыныгъэм абы къыщыхуэхьар дыжьынырщ.
Ди спортсменхэр игъэхьэзыращ КъБР-м и командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Гъубж БетIал.
Тэтэрстаным и къалащхьэм къыщыхэжаныкIахэр къэралым и командэ къыхэхам ирагъэблэгъащ.

Мэзкуу Къан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 10:05

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ЛIыхъужьым и щIыхькIэ

29.05.2024 - 08:10

IЭЩIАГЪЭРЫЛАЖЬЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

ИгъащIэми и IэщIагъэм хэзыщIыкI цIыхум пщIэ хуащIу къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэ цIыхур къалъыхъуэ, и IэнатIэм теухуауэ иIэ щIэныгъэм гъуэгу ират, и псалъэрэ чэнджэщрэ щIэупщIэ яIэщ.

29.05.2024 - 08:05

ЛАГЪУЭ-НАКЪЭ

«ЛагъуэнакъэкIэ» зэкIэ щIыпIэр бгыщхьэ тафэ хъупIэщ, къущхьэхъущ. Зыпэгъунэгъу хы ФIыцIэм елъытауэ ар здэщыIэм и лъагагъыр метр 2000-м щIегъу.

28.05.2024 - 15:23

ДУНЕЙ КЪУТЭЖЫГЪУЭР КЪЭСМЭ

Норвегием и ищхъэрэ дыдэ щIыналъэм, Ищхъэрэ Ледовитэ хым и тIыгухэм ящыщ зым, щаухуащ дуней къутэжыгъуэр къэсрэ гъащIэр щIэрыщIэу щIэдзэжын хуей хъумэ, щIылъэр зэщIэгъэгъэжын папщIэ зыхуэныкъуэну к

28.05.2024 - 08:14

МУЗЕЙ ЩIЫХЬЭХУХЭР ЗЭПЫУРКЪЫМ

Налшык къалэм дэт, Вовчок Марко и цIэр зезыхьэ Литературэ музейм хабзэу щызэфIэувауэ илъэс къэс щрагъэкIуэкI щIыхьэхур иджыблагъэ зэхэтащ.