УРЫСЕЙПСО ЗЭХЬЭЗЭХУЭМ ХЭТЫНУХЭР

Налшык дэт «Спартак» стадионым щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм ребги 7-мрэ (зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм) регбимкIэ (зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуахэм) зэхьэзэхуэхэр. Я ныбжь елъытауэ зэщхьэщыха дэтхэнэ гупми хэтащ Кърымым, Дагъыстэным, Ростов областым, Краснодар крайм, Къэбэрдей-Балъкъэрым я командэхэр.
Зэхьэзэхуэхэр къыщIадзащ олимп регби 7-мкIэ. МахуиплIкIэ екIуэкIа зэIущIэхэм пашэныгъэр щаубыдащ Краснодар крайм и командэ къыхэхэм хэтхэм. Абыхэм къакIэлъокIуэ Ростов областым и лIыкIуэхэр. Ещанэ увыпIэр зыIэригъэхьащ Дагъыстэным и регби командэм.
Зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуахэр щызэхьэзэхуа классическэ регбимкIэ зэпеуэм и саугъэт нэхъыщхьэр зыIэрагъэхьащ Кърымым къикIа спортсменхэм. Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр зыхъума «Налшык» спорт школым и гъэсэнхэм етIуанэ увыпIэр зыIэрагъэхьащ. Мыбыи ещанэ щыхъуащ Дагъыстэным и регбистхэр.
Зи ныбжьыр илъэс I8-м нэблагъэхэм я зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэм хэту щыджэгуахэм ящыщу нэхъыфIу къалъытащ КIэбышэ Алихъан. Илъэс 16-м фIэмыкIахэм я деж къыщыхэжаныкIащ Бэждыгъу Марат.
Зэхьэзэхуэм и финалистхэм Iэмал ягъуэтащ Урысей Федерацэм и зэхьэзэхуэу Зеленоград къалэм щекIуэкIынум хэтыну.

Мэзкуу Къан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ.

05.06.2023 - 09:25

САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ.

05.06.2023 - 09:24

ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

05.06.2023 - 09:24

ЯЛЪАГЪУМКIЭ АРЭЗЫУЭ, ЯФIЭГЪЭЩIЭГЪУЭНУ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэр

04.06.2023 - 17:01

ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.