УРЫСЕЙПСО ЗЭХЬЭЗЭХУЭМ ХЭТЫНУХЭР

Налшык дэт «Спартак» стадионым щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм ребги 7-мрэ (зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм) регбимкIэ (зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуахэм) зэхьэзэхуэхэр. Я ныбжь елъытауэ зэщхьэщыха дэтхэнэ гупми хэтащ Кърымым, Дагъыстэным, Ростов областым, Краснодар крайм, Къэбэрдей-Балъкъэрым я командэхэр.
Зэхьэзэхуэхэр къыщIадзащ олимп регби 7-мкIэ. МахуиплIкIэ екIуэкIа зэIущIэхэм пашэныгъэр щаубыдащ Краснодар крайм и командэ къыхэхэм хэтхэм. Абыхэм къакIэлъокIуэ Ростов областым и лIыкIуэхэр. Ещанэ увыпIэр зыIэригъэхьащ Дагъыстэным и регби командэм.
Зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуахэр щызэхьэзэхуа классическэ регбимкIэ зэпеуэм и саугъэт нэхъыщхьэр зыIэрагъэхьащ Кърымым къикIа спортсменхэм. Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр зыхъума «Налшык» спорт школым и гъэсэнхэм етIуанэ увыпIэр зыIэрагъэхьащ. Мыбыи ещанэ щыхъуащ Дагъыстэным и регбистхэр.
Зи ныбжьыр илъэс I8-м нэблагъэхэм я зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэм хэту щыджэгуахэм ящыщу нэхъыфIу къалъытащ КIэбышэ Алихъан. Илъэс 16-м фIэмыкIахэм я деж къыщыхэжаныкIащ Бэждыгъу Марат.
Зэхьэзэхуэм и финалистхэм Iэмал ягъуэтащ Урысей Федерацэм и зэхьэзэхуэу Зеленоград къалэм щекIуэкIынум хэтыну.

Мэзкуу Къан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.

29.02.2024 - 09:08

ЖЬЫ ХЪУАХЭР ЗЭРАХЪУЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»

28.02.2024 - 12:25

ШЭДЖЭМ ГЪУЭГУХЭР ДЯПЭКIЭ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖЫНУЩ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжыным щыпащэ.

28.02.2024 - 09:03

ЗЭМАНЫР ПЫЗЫБЖЫКI МЫВЭ

ЦIыхум и гъащIэр иригъэтыншыну Iэмэпсымэ куэд къигъэщIащ. Псалъэм папщIэ, зэманыр зэрыпибжыкI Iэмалхэр.

28.02.2024 - 09:03

МЕДАЛЬ 51-РЭ КЪЫТХУАХЬ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ дзюдомкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ.