УРЫСЕЙПСО ЗЭХЬЭЗЭХУЭМ ХЭТЫНУХЭР

Налшык дэт «Спартак» стадионым щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм ребги 7-мрэ (зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм) регбимкIэ (зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуахэм) зэхьэзэхуэхэр. Я ныбжь елъытауэ зэщхьэщыха дэтхэнэ гупми хэтащ Кърымым, Дагъыстэным, Ростов областым, Краснодар крайм, Къэбэрдей-Балъкъэрым я командэхэр.
Зэхьэзэхуэхэр къыщIадзащ олимп регби 7-мкIэ. МахуиплIкIэ екIуэкIа зэIущIэхэм пашэныгъэр щаубыдащ Краснодар крайм и командэ къыхэхэм хэтхэм. Абыхэм къакIэлъокIуэ Ростов областым и лIыкIуэхэр. Ещанэ увыпIэр зыIэригъэхьащ Дагъыстэным и регби командэм.
Зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуахэр щызэхьэзэхуа классическэ регбимкIэ зэпеуэм и саугъэт нэхъыщхьэр зыIэрагъэхьащ Кърымым къикIа спортсменхэм. Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр зыхъума «Налшык» спорт школым и гъэсэнхэм етIуанэ увыпIэр зыIэрагъэхьащ. Мыбыи ещанэ щыхъуащ Дагъыстэным и регбистхэр.
Зи ныбжьыр илъэс I8-м нэблагъэхэм я зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэм хэту щыджэгуахэм ящыщу нэхъыфIу къалъытащ КIэбышэ Алихъан. Илъэс 16-м фIэмыкIахэм я деж къыщыхэжаныкIащ Бэждыгъу Марат.
Зэхьэзэхуэм и финалистхэм Iэмал ягъуэтащ Урысей Федерацэм и зэхьэзэхуэу Зеленоград къалэм щекIуэкIынум хэтыну.

Мэзкуу Къан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.