УЭРЭДЫЖЬХЭМ Я КЪАРУР

Бахъсэнёнкэ къуажэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ пасэрей уэрэдыжьхэм я пшыхь къыщызэрагъэпэщащ Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ Iэужьыр хъумэным и илъэсым хуэгъэпсауэ.
Бахъсэн щIыналъэм и творческэ гуп нэхъыфIхэм абы щагъэзэщIащ КъБР-м и цIыхубэ артист КъардэнгъущI Зырамыку зэхуихьэсыжа уэрэдыжьхэм щыщ.
Зэхыхьэм и къалэн нэхъыщхьэр адыгэхэм я лъэпкъ щэнхабзэр хъумэнырщ, ар къыдэкIуэтей щIэблэм фIыуэ егъэлъагъунырщ, лъэпкъым и тхыдэр къызыхэщ а Iэужьым и къулеягъыр щIалэгъуалэм къыгурагъэIуэнырщ.
Илъэс куэд щIауэ адыгэ уэрэдыжьхэр къэзыгъэщIэрэщIэж «Кавказ», «Шэджэм», «Шэджэм псыкъелъэхэр» гупхэм, КъБР-м и цIыхубэ артист Зеущэ Ауес сымэ ягъэзэщIа уэрэдхэм адыгэбзэм и беягъыр, лъэпкъ гупсысэм и куууагъыр нэсу щызыхэпщIэрт. УщымыгуфIыкIынкIэ Iэмал иIэкъым уэрэджыIакIуэ нэхъыжьхэм я гъусэу а пщыхьэщхьэм утыкум къихьа ныбжьыщIэхэу Шыхъуэбахъуэ Ислъам, Тэджыр Заремэ, Шурдым Миленэ, Къурашэ Аринэ сымэ я зэфIэкIым.
Бахъсэн щIыналъэм щэнхабзэмкIэ къудамэм и унафэщI Тхьэмадокъуэ Зерэ къызэрыхигъэщащи, адыгэхэм я тхыдэ жыжьэр уэрэдыжьхэм екIуу къыщыгъэлъэгъуащ. Абыхэм блэкIа лъэхъэнэм къыщыхъуа Iуэхугъуэ куэд ди зэманым къахьэсащ.

Тэрчокъуэ Дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.