Статьи на кабардинском языке

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщыпсэлъащ

Урысей Федерацэм и Правительствэм и Уна­фэщI Мишустин Михаил дыгъуасэ Пятигорск къалэм щригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-­экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ Правительствэм и комиссэм ­хэтхэм я зэIущIэ. Абы къы­щыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Паспортхэр иратащ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ Павлов Василий школакIуэ ныбжьыщIэхэм паспортхэр яритащ.

Къэралым фIыщIэ яхуещI

Урысейм и Махуэм ирихьэлIэу Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унэм щагъэлъэпIащ ­щIыналъэм и зыужьыныгъэм зи щIэ­ныгъэрэ зэфIэкIрэ хэзылъхьа, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм ехъулIэныгъэфI­хэр щызыгъэлъэгъуа цIыху гуа­щIа­фIэ­хэр.

ГъащIэм щыщ теплъэгъуэхэр

Адыгэбзэ ныкъуэ

Сабиипсэр зыузэщI бзылъхугъэ щыпкъэ

КъытщIэхъуэ щIэблэм гъэ­сэ­ныгъэ тэмэм етыныр, абы­хэм я псэр щIэныгъэм хуэб­гъэушыныр, къы­дэпхьэ­хыныр икIи школ кIуэгъуэм къы­зы­хуэтыншэу хуэбгъэ­хьэ­зы­ры­ныр икъукIэ лэ­жьы­гъэ гъэ-щIэгъуэнщ, абы къи­щы­нэ-           мы­щIауи, гугъущ.

«НыбжьыщIэ псоми - зэхуэдэ Iэмал»

Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ проект егъэлажьэ Урысейпсо цIыхубэ фронтым (ОНФ), егъэджэныгъэ-гъэ­сэ­ныгъэ IэнатIэм жыджэру ядэлажьэ волонтёрхэм я зэфIэкIыр къигъэсэбэпу. ОНФ-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ щIыналъэ­ ­къудамэм хэт щIалэгъуа­лэм ящыщ куэди хэтщ проектыр зыгъэзащIэхэм.

Нэхъ псынщIэу, нэхъ лъагэу, нэхъ лъэщу

Ди къэралым и къалащхьэ Москва мы махуэхэм щекIуэкIащ Урысейпсо спорт фестиваль. Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм хуэщIауэ «ШколакIуэ-хэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэ» жы­лагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ ди республикэм и курыт школхэм я еджакIуэхэри. Хэтам и мызакъуэу, текIуэныгъэ къыщахьащ. 

Адзэпш - Рычэпстэ

 ЩIыпIэцIэхэм ятеухуа ди тхыгъэ-хэм ящыщ зым къыщыхэдгъэщауэ щытащ иджырей Архъызым и Iэхэ­лъахэм ди гъунэгъуу къэрэшейхэр мымащIэу зэрыщитIысыкIар лъахэ­хутэхэм щхьэусыгъуэ яхуэхъуу, а бгылъэ щIыпIэхэм я тхыдэри, фIэ­щыгъэу зэрахьэхэри а лъэпкъым и ­закъуэ ирапхыу, абыкIэ зэфIэзыгъэкIыну хущIэкъухэри куэду къа­зэрыхэкIыр.

КIуэкIуэ Казбекрэ Чуйченкэ Константинрэ хэтащ УФ-м ЮстицэмкIэ и министерствэм и Управленэу КъБР-м щыIэм и унэ къагъэщIэрэщIэжар къыщызэIуахым

Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуауэ щыIэ, Урысейм юстицэмкIэ и министр Чуйченкэ Константин кърихьэлIэу къызэIуахыжащ УФ-м ЮстицэмкIэ и министерствэм и Управленэу КъБР-м щыIэм и унэ къагъэщIэрэщIэжар.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке