Статьи на кабардинском языке

Республикэм и зыужьыныгъэм теухуа зэIущIэ

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ ди республикэм и социально-экономикэ зыу­жьы­ныгъэм теухуа зэIущIэ.

Къэралым и махуэ лъапIэ

ЦIыху мини 5-м щIигъу хэту Налшык къалэ щагъэлъэпIащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм деж щекIуэкIа пэкIум иужь­кIэ концерт дахэ къызэ­рагъэпэщат республикэм и уэрэджыIа­кIуэ­хэмрэ къэ­фа­кIуэ­хэмрэ.

ЩIалэгъуалэр топсэлъыхь

ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм и еджапIэ нэхъыщхьищым - Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым, Кавказ Ищ­хъэ-

ГуфIэгъуэр зэдаIэт

2005 гъэм щэкIуэгъуэм и 4-м къыщыщIэдзауэ илъэс къэс ягъэлъапIэ Лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэр.

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ щыIэ комиссэм и зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щригъэ­кIуэкIащ Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм Нар­котикхэм япэ­щIэ­ты­нымкIэ щыIэ комиссэм и зэIущIэ.

Республикэм и бюджетым хэплъэн щIадзэ

КъБР-м законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи ­чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ респуб­ликэм и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Абы Iуэху зэмылIэужьы­гъуэу блыщIым щIигъум щыхэплъащ.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм

Урысей Федерацэм и Вице-премьер Мутко Виталий Москва щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм  щIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комис­-сэм и зэIущIэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-     Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

ЗэгурыIуэр мэунэ

Аушыджэр къуажэм иджы­благъэ щызэIущIащ Хъуэт, ­Токумаев, Шыкъ, Левкин лъэпкъхэм я лIыкIуэхэр. Ахэр тепсэлъыхьащ лъэпкъ зэхущытыкIэхэр зэрырагъэ­фIэ­кIуэну щIыкIэм.

Лъэпкъым и къуэ пэж

Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэбэт кIуам нэщхъея­гъуэ пэкIу щызэхэтащ. ЦIыхухэр къы­зэхуэсат Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, КъБР-м и Къэрал филармонием и симфоние оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ Темыркъан Борис дунейм зэрехыжар ягу щIыхьауэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке