Статьи на кабардинском языке

Лэжьыгъэ телъыджэхэр.

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм шыщхьэуIум и 28-м къы­щызэIуахащ КъБР-м и Су­рэ­тыщIхэм я лэжьыгъэхэм я отчёт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. Абы хагъэхьащ республикэм и ­художникхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

Зейхэри щылажьэхэри зыгъэгушхуэ.

Ди газетым зэрытетащи, Къущхьэхъум и Хьэмащэ Iэхэлъахэм и хэщIапIэ нэхъыщхьэмрэ абы къегъэ­щIылIа Iэбгъэ зыбжанэм­-рэ иджыблагъэ дыщыIащ. Абыхэм ящыщ зыщ Нэхущ Руслан зи унафэщI «Рас­свет-Н» ООО-м и гъэш фермэр.

Къэрал гулъытэм и щыхьэту.

Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голодец Ольгэ. Абы и гъусащ УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Мединский Владимир, Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ министр Чеботарёв Сергей, спортымкIэ минист­рым и къуэдзэ Ерастовэ Наталье сымэ, департамент зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэр.

Узыншагъэри егъэджэныгъэри.

НыбжьыщIэхэм я узыншагъэр хъумэным, щIэныгъэ куу ябгъэдэлъхьэным хуэгъэпса еплъыкIэщIэ­хэр къыхыхьэ зэпытщ егъэ­джэныгъэ IэнатIэм. 2019 - 2020 гъэ еджэ­гъуэщIэм ири­хьэлIэу IэнатIэм и лэ­жьыгъэм къыхалъхьа Iуэху­гъуэщIэхэм ящыщщ жып телефонхэр школым къыщыгъэсэ­бэ­пыныр ма­р­дэ хэхам игъэу­вауэ щы­тыныр.

Япэ уэзджынэм и махуэшхуэ.

Ди къэралым и дэтхэнэ щIыпIэми хуэдэу, республикэм и школхэм, гъэсапIэхэм щагъэлъапIэ щIэныгъэм и махуэр. ФокIадэм и 1-р мы гъэм тхьэмахуэ махуэу зэрытехуэм къыхэкIыу, гуфIэ­гъуэ зэхыхьэхэр блыщхьэм, фокIадэм и 2-м, дэнэкIи щекIуэкIынущ.

ЕфIэкIуэныгъэм и гъуэгукIэ.

Налшык дэт Музыкэ теат­рым бэрэжьей кIуам ще­кIуэкIащ ди щIыналъэм и егъэджакIуэхэм я респуб­ликэпсо шыщхьэуIу зэ­хуэ­сышхуэ.

Школхэр зэрыхьэзырыр щIапщытыкI.

Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм къапщытэ школхэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр.

Сыт щыгъуи я нэIэ тетщ.

Урысей МВД-м Лэскэн районымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэр гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу щыIащ 2009 гъэм и жэпуэгъуэм зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда Лэскэн район ОВД-м и штабым и инспектор нэхъыжь милицэм и лейтенант нэхъыжь Ацкъэн Мухьэмэд и унагъуэм.
ХьэщIэхэм зрагъэщIащ здэкIуахэм я псэукIэр, я гугъуехьхэр, хэкIуэдам и анэм, сабийхэр зыпIым дэIэпыкъуащ школ хьэпшыпхэмкIэ.

Си гъащIэ - си дуней.

ГукъэкIыжхэр
Артист, драматург цIэрыIуэ Мурат Чэпай Исмел и къуэр­ Адыгэ Республикэм щыщ Блашэпсынэ къэбэрдей къуа­жэм 1939 гъэм къыщалъхуащ, Мэзкуу дэт Театр гъуазджэм и къэрал инс­титутыр, Адыгей къэрал пединститутыр къиухащ, теат­рым щылэжьащ. АР-м ЩэнхабзэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ къулыкъур зэрихьащ.

Егъэджэныгъэм и купщIэмрэ фIагъымрэ.

Хабзэ хъуауэ, мы лъэхъэнэм дэнэкIи щокIуэкI шыщхьэуIу зэIущIэхэр. Республикэпсо пленарнэ зэхуэсышхуэм и пэ къихуэу ди щIыналъэм щызэхашэ район егъэджэныгъэ IэнатIэхэм къызэщIаубыдэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я зэхыхьэхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке