Статьи на кабардинском языке

Пенсионерхэм ящыщу нэхъ хуэмыщIахэм ахъшэ хущIагъуну?.

КъБР-м и Парламентым и етхуанэ зэхуэсыгъуэм зи пIалъэр нэмыса и зэIущIэм депутатхэр щыхэплъащ «Пенсэхэм 2020 гъэм щIагъуну социальнэ ахъшэр яубзыхун мурадкIэ пенсионерыр ­КъБР-м щыпсэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуей ахъшэм и бжыгъэр гъэувыным и IуэхукIэ» республикэ законым и проектым.

Сатур зыIэщIэлъхэм я лэжьэкIэм топсэлъыхь.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек фокIадэм и 10-м иригъэкIуэкIащ щIыналъэм сатур щызыIэщIэлъхэм яку дэлъ зэхьэзэхуэм зегъэужьынымкIэ КъБР-м и Iэтащхьэм деж щыIэ Советым и зэIущIэ. Абы хэтащ Урысейм и ФАС-м и унафэщIым и къуэдзэ Доценкэ Андрей.

Нэхъ лъэщхэр ягъэпажэ.

КъБР-м щыIэ МВД-м и спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ «Динамо» спорт зэгухьэныгъэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ гырэ спорт зэхьэзэхуэ.

Гъэм и къызэIухыныгъэу къалъыта Налшык и «Спартак»!.

«Спартак-Налшыкым» и футболистхэм адыгэ фащэр йокIупс.
(Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2006 гъэ)

Адыгэущ псоми къызэрацIыхур.

Мы гъэм илъэс 30 ирикъуащ советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ. Ахэр а къэралым ягъэкIуэн хуей щIэхъуам дызэрыт зэманым куэд тражыIыхь. Нэхъыбэм ягъэ­­захуэркъым абы и лъэныкъуэкIэ совет уна­фэщIхэм яча лъэба­къуэр - сыт хуэдэ политикэ щыуагъэми кърикIуэхэр зи фэм дэкIыр цIыху къызэрыгуэкIхэрщ.

«Iуащхьэмахуэ и Кубок» саугъэтыр Даймонд Линк къехь.

КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапIэм хыхьэу Налшык шыгъэжапIэм щэбэт кIуам ще­кIуэкIащ «Iуащхьэмахуэ и кубок» 14-нэ шыгъажэр. Дунейр жьапщэми, бжьы­хьэ уэшхми къызэтригъэувыIакъым махуэшхуэ шыгъажэ екIур.

Уэшхыр зэран хъуфакъым.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэ­рыунэ­хурэ илъэс 98-рэ, Налшык къалэ здэщыс щIыпIэм деж адыгэ къуажэхэр зэ­рыщытIысрэ илъэс 295-рэ зэрырикъум теухуауэ ди щIыналъэм и къалащхьэм къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр нэгу­зыужьт икIи удэзыхьэхт.

Гукъыдэж лъагэ.

КъБР-м и Къэралы­гъуэм (илъэс 98-рэ), Налшык къалэм (илъэси 295-рэ) я махуэхэр ди республикэм Iэтауэ зэрыщагъэ­лъэпIа гуфIэгъуэ Iуэ­­хугъуэхэм ящыщщ ­КъБР-м и жылагъуэ зэгу­хьэныгъэхэмрэ щэнхабзэ центрхэмрэ я фестивалыр. «Лъэпкъ зэхэджэ» («Национальная палит­ра») зыфIаща зэхыхьэр Къэ­бэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щри­къум и цIэкIэ щыIэ утыкум щызэхашат.

Мэуэтхэр.

Асыхьэту зэрохьэжьэ нартхэри, къагъэува биидзэм яхолъадэ, зытрагъап­сэр къраупщIэтэхыу, зыкIуэцIы­пы­джэр хагъащIэу, IэпщэкIэ зэIэр щIым хагуэу. Тотрэш и бжыпэм дэрдэней зауэлIыр пылъу лъагэу еIэтри, биидзэм яхедзэ, модрейхэри щтауэ, йокIуэт. Адэмей и Iэ зырызым IэщIэлъ джатэ хьэ­лъэш­хуэхэр къыпэщIэувэм тре­къутэ.

Шэрий Иринэ Хьэсэн и пхъур.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэ­щIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 90-м иту 2019 гъэм фокIадэм и 4-м дунейм ехыжащ УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ, ­КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, Дагъыс­тэн Республикэм и цIыхубэ артисткэ, псо­ми ягу къина макъ хьэ­лэмэт зиIа уэрэд­жыIакIуэ, ди музыкэ щэнхабзэм и дамыгъэу ува Шэрий Иринэ Хьэсэн и ­пхъур.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке