Статьи на кабардинском языке

Къэралым и чемпион.

Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыщ спортсмен Бабыгуей Олег щытекIуащ Нэзрэн къалэм щекIуэ­кIа дзюдомкIэ Урысейм и чемпионатым.
«Магас» спорт уардэу­нэм къыщызэрагъэпэща зэ­хьэзэхуэм хэтащ къэралым и щIыналъэ 61-м къикIа дзюдоист 550-м щIигъу.

Ябгъэдэлъ щIэныгъэр къапщытэ.

Иужьрей лъэхъэнэм, хабзэ хъуауэ, щIэныгъэм и унэтIыныгъэ зэмы­лIэу­жьы­гъуэхэмкIэ  дэнэкIи щрагъэкIуэкI къэп­щытэ­ныгъэхэр. КъБКъУ-м тхьэмахуэ блэкIам и кIэухым къыщызэрагъэпэща апхуэ­дэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ ИТ-диктантыр, Уры­сейпсо егъэджэныгъэ акцэр.

Депутат тхылъхэр иратыж.

КъБР-м и Правительствэм дыгъуасэ щекIуэкIа зэхыхьэм республикэм и ­хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и еханэ зэхыхьэгъуэм и депутату хахахэм я щыхьэт тхылъхэр щратыжащ.

Кавказым и щIыуэпс телъыджэр.

СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм фокIадэм и 16 - 29-хэм щекIуэкIынущ Дагъыстэнымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэнхэр щызэхуэхьэса «Кавказым и щIыуэпсыр» гъэлъэгъуэныгъэр.

Дипломат ныбжьыщIэхэм папщIэ.

Налшык дэт гимназие №4-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ зэгъусэу мы махуэхэм ирагъэкIуэкIащ «Къэ­кIуэнум и дипломатхэр» езанэ щIэныгъэ-практикэ конференцыр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм.

Узыншагъэр хъумэным пыщIа Iуэхухэр куэд мэхъу.

КъБР-м и Правитель­ствэм и зи чэзу зэIу- щIэм щытепсэлъыхьащ промышленностым, турист-рекреацэ комп­лек­сым, энергетикэм, узын­шагъэр хъумэным, щэнхабзэм ­нэгъуэщI IэнатIэхэм зегъэужьынымкIэ зэфIагъэкIхэм. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий.

Террористхэм яIэщIэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжащ.

Шэджэм районым и щIыналъэ администрацэм и жэрдэмкIэ Шэджэм къалэм щрагъэкIуэкIащ Терроризмэм ебэнынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа пэкIу.

Атэбий Марат и текIуэныгъэ.

Ставрополь къалэм дэт «Ставрополь Арена» спорт-зыгъэсапIэ центрым фокIадэм и 7-8-хэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ спортсмен 70-м щIигъу.Килограмми 110-м нэс зи хьэлъагъхэм и хьэрхуэрэгъухэм япэ щищащ, щылъу килограмми 180-рэ къэзыIэта КъБР м щыIэ МВД-м жылагъуэ хабзэр къызэгъэпэщынымкIэ и къудамэм и инспектор нэхъыжь, полицэм и майор Атэбий Марат.

Дэрэжэгъуэм къыпещэ!

«Спартак-Налшыкым» и фащэр адыгэ ныпым егъэбжьыфIэ.
(Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2007 гъэ)

Мэуэтхэр.

Вындыржьычу фIыцIэ щхьэц кIэ­щIыр тIууэ зэгуэхауэ Къатинэ и дамащ­хьэм тоуэ, и нэ фIыцIэ пIащитIыр хьэ­щIэхэм къатриубыдауэ зэпеплъыхь, и Iупэ дыкъуакъуэхэр зэрыпапцIэр и нэщэнэщ бзылъхугъэр ­ябгэм я нэхъ ябгэжу Псатхьэм къызэригъэ­щIам.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке