Статьи на кабардинском языке

ХьэщIэхэр кърагъэблагъэ.

КъБР-м и Парламентым и депутатхэр дыгъуасэ яхуэзащ Тверь областым и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэм. ХьэщIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым кърагъэблэгъащ щIыналъэхэм я парламентхэр зэ­рызэдэлэжьэнум теухуауэ щэкIуэгъуэм и 12-м зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэм.

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий Москва щригъэкIуэкIащ Урысейм и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэр. Видео зэпы­щIэныгъэмкIэ щыIэ Iэмалхэр къигъэсэбэпри, абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэм.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ «Дунейпсо кооперацэмрэ хамэ къэралхэм сату ядэщIынымрэ», «Лэжьыгъэм кърикIуахэмрэ цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ», «Хьэрычэт IэнатIэ мыинымрэ курытымрэ, щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэхэм къыхалъхьэ жэрдэмхэр ядэIыгъыныр» лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъум.

Гулэжын Хьэзрэт и фэеплъыр Къэхъун щахъумэ.

Фэеплъ зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ къызэрагъэпэщат «НыбжьыщIэ армэ» зэщIэхъееныгъэм хэгъэхьэныр. Абы папщIэ къызэхуэсат Къэхъун дэт курыт еджапIитIым щIэсхэмрэ Нарткъалэ дэт СОШ №5-м къикIахэмрэ.

Европэм и вице-чемпион Блий Iэюб.

Удмуртием и къалащхьэ Ижевск дэт «Олимпиец» спорт уардэунэм мы махуэхэм щокIуэкI зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм дзюдомкIэ я европей чемпионат. Абы дыжьын медалыр къыщихьащ Блий Iэюб.

Дэтхэнэми удихьэхырт.

Налшык къалэм щэкIуэгъуэм и 3-4-хэм мы гъэм ебланэу щызэхэтащ «Гъуазджэхэм я жэщ-2019» щэн­хабзэ-егъэджэныгъэ урысейпсо Iуэхур. ЦIыхубэ зэ­къуэ­тыныгъэм и махуэм ирихьэ­лIэу «Гъуазджэм зэ­къуе­­гъэу­вэ» къыхуеджэ­ны­гъэм щIэту къызэрагъэ­пэща а зыхыхьэ дахэм мы гъэм Урысейм и щIыналъэ 85-рэ хэтащ.

Шурдым Гъэзалий и щапхъэ.

ЩIДАА-м и академикыу, Урысей ­Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэу, ­РАЕН-м и член-корреспонденту, КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым неорганическэ, физическэ химиемкIэ и кафедрэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шурдым Гъэзалий Къасбот и къуэм и фэеплъ пшыхь щекIу

«Евгений Онегин» романыр - адыгэбзэкIэ.

«Акрополь» шхапIэ-нэгузегъэу­жьыпIэ центрым щекIуэкIащ УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт, усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, «Зауэм и бынхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и унафэщI, «Эстафета памяти» проектыр зыгъэхьэзыра Щэуей Мидэ Пушкин Александр и «Евгений Онегин» романыр адыгэбзэкIэ зэридзэкIауэ тхылъу къызэрыдэкIам теухуа пшыхь гукъинэжыр.

«Мэртэзей» жыг хадэ.

Иджыблагъэ Тэрч къалэм къы­щызэIуахащ «Мэртэзей» жыг хадэ зыгъэпсэхупIэр.
А Iуэхум хэтащ КъБР-м и Прави­тельствэм и унафэщI Мусуков Алий, Тэрч щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Дадэ МуIэед, щIыналъэм ис нэхъыжьхэм я Советым и тхьэмадэ Хьэжу Анатолэ сымэ, нэгъуэщIхэри.

КъБР-м и ГИБДД-м машинэ 58-рэ къратащ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и ГИБДД къудамэм дыгъуасэ иратащ машинэ 58-рэ. Техникэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ къызэгъэпэща Scoda Octavia машинэщIэхэм я фIыгъэкIэ нэхъ мащIэ хъуну хуагъэфащэ гъуэгум зэрытет хабзэхэр къызэпызыудхэм я бжыгъэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке