Статьи на кабардинском языке

Бгыщхьэм щагъэлъапIэ

КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ ирокъу

«КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ ирокъу» псалъэхэр зытетха ныпыр драхьеящ Шэджэм аузым и Къыр тхыцIэм и зы лъагапIэм.

IэщIагъэмкIэ гъуазэ яхуэхъуу

Хьэмдэхъу Башир и цIэр зэрихьэу Старэ Шэрэдж къуажэм дэт мэкъумэш колледжым иджыблагъэ Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ. ЕджапIэм и унафэщIхэм къызэрагъэпэща джэгу-зэпеуэм хэтащ Аруан, Лэскэн, Шэрэдж щIыналъэхэм я курыт еджапIэхэм щIэсхэр.

Гъатхэ щIэращIэ

«Жан» литературэ хасэм къызэригъэпэщ адыгэ усэ пшыхьхэм я къыкIэлъыкIуэр, гъатхэм теухуар, иджыблагъэ щыIащ Сэралъпхэ я уардэунэм. Ар иригъэкIуэкIащ Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ и унэм и режиссёр нэхъыщхьэ Гумэ Маринэ.

КъумпIыл Мурат и махуиплI зекIуэ

Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат зи пашэ гупышхуэ Тырку къэралыгъуэм щыIащ сату-экономикэ, щэнхабзэ-егъэджэныгъэ зэдэлэжьэныгъэхэр зэтраублэну, хамэщIым ис адыгэхэм хуаIэ  пыщIэныгъэхэр нэхъри ягъэбыдэну, хагъэхъуэну.

Хэкур зыхъумахэм я щIыхькIэ

ТекIуэныгъэм и махуэр гъэлъэпIэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр Iуащхьэмахуэ ­щIы­налъэм щрагъэжьащ «Полк уа­хъ­тыншэ» акцэмкIэ. Абы хэтхэр - политикэ партхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэ­-                хэм, IуэхущIапIэхэм, еджапIэхэм я лIы­кIуэхэр, РОСТО-м (ДОСААФ) и IэщIагъэлIхэмрэ гъэсэнхэмрэ - Фэеплъым и утым нэс зэгъусэу кIуэцIрыкIащ.

АфIэкIа зы зауи къремыхъу!

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр гукъинэжу, щIэщы­гъуэу щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэм. Абы зэдэууэ хэтащ цIы­хуищэ бжыгъэхэр, зэрахьэ къу­лыкъуи, я ныбжьи, зыщыщ лъэпкъи емылъытауэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм ящIыгъуу «Полк уахътыншэм» хэту Налшык и уэрамым кърикIуащ КIуэкIуэ Казбек

ТекIуэныгъэм и Махуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыгъэлъэпIэ­нымкIэ Iуэху нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщу щытащ «Полк уахътыншэ» урысейпсо акцэр. Ар Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ис лъэпкъхэр зэрызэкъуэувэрэ илъэс 400 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утыкум къыщежьащ. Япэ иту къежьащ кадет школхэм я гъэсэнхэр. Абыхэм яIыгът ТекIуэныгъэм и бэракъыр - метр тIощI зи бгъуагъ нып плъыжьыр.

АдыгэлI уардэ

ТекIуэныгъэ Иныр къытхуэзыхьахэм ящыщщ лIыгъэрэ хахуагъэрэ къигъэ­лъагъуэу Хэку зауэшхуэм пхыкIа, мамыр гъа­щIэм хэзэгъэжу лэжьыгъэ купщIафэ езыхьэкIа, лъэужьыфIэ, зи цIэр тхыдэм къыхэна, Бахъсэн районым хыхьэ Ислъэмей къуажэм щыщ адыгэлI нэс Уэрдокъуэ Мухьэмэд Азрэт и къуэр. 

Iуащхьэмахуэ щIыналъэм дамыгъэхэр щагуэш

Iуащхьэмахуэ районыр хыхьащ гъэ къэс ТекIуэ­ныгъэм и махуэр щагъэлъапIэм и пэ къихуэу къызэрагъэпэщ ­«Георгиевскэ лентI щагъэ» урысейпсо Iуэхум. Ар ­дыгъуасэ ирагъэжьащ Iуащхьэмахуэ районым и щIы­налъэ администрацэм щIалэгъуалэ политикэмкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэмрэ Тырныауз къалэм дэт курыт школ №3-м и еджакIуэхэмрэ. Абыхэм ТекIуэныгъэм и дамыгъэр цIыху 800-м щIигъум хуагуэшащ.

 

Зи фэеплъыр мыкIуэдыжынухэр

Хэку зауэшхуэм хэкIуэда лIыхъужь 27-мрэ къэзыгъэзэжаитIымрэ СССР-м хуигъэфэща къэрал дамыгъэ 31-м              (УФ-м и Президент Путин Владимир и Iэ щIэдзауэ) я щыхьэт тхылъхэмрэ зы ­орденрэ дыгъуасэ КъБР-м и Прави­тельствэм и пэшышхуэм щратыжащ абыхэм къащIэхъуа щIэблэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке