Статьи на кабардинском языке

Си гъащIэ - си дуней.

ГукъэкIыжхэр
Артист, драматург цIэрыIуэ Мурат Чэпай Исмел и къуэр­ Адыгэ Республикэм щыщ Блашэпсынэ къэбэрдей къуа­жэм 1939 гъэм къыщалъхуащ, Мэзкуу дэт Театр гъуазджэм и къэрал инс­титутыр, Адыгей къэрал пединститутыр къиухащ, теат­рым щылэжьащ. АР-м ЩэнхабзэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ къулыкъур зэрихьащ.

Егъэджэныгъэм и купщIэмрэ фIагъымрэ.

Хабзэ хъуауэ, мы лъэхъэнэм дэнэкIи щокIуэкI шыщхьэуIу зэIущIэхэр. Республикэпсо пленарнэ зэхуэсышхуэм и пэ къихуэу ди щIыналъэм щызэхашэ район егъэджэныгъэ IэнатIэхэм къызэщIаубыдэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я зэхыхьэхэр.

Лъабжьэр Налшык къыщожьэ.

Хамэ къэрал щыпсэуми, гукIи, псэкIи, унагъуэкIи хэкум къыпыщIа ди лъэп­къэгъухэм ящыщщ КIэды­кIуейхэ япхъу, Дыгъужьхэ я нысэ Нанси. Ар ди редакцэм къытхуеблэгъа нэужь гъунэгъуу зэдгъэ­цIы­хуауэ арами, куэд щIауэ езым и хъыбар дыщы­гъуазэт, ­ипхъу Дыгъужь Сарэ дызэ­ринэIуасэм къы­хэ­кIыу. Ар КъБКъУ-м що­джэ, ди деж къыщаIэт Iуэху­хэми, лъэп­къым ехьэ­лIауэ зэхашэ зэIущIэхэми жы­джэ­ру хэтщ.

Егъэджэныгъэм IэмалыщIэхэр къыхохьэ.

Налшык дэт Къэрал макъамэ теат-рым дыгъуасэ щекIуэкIащ ди республикэм и егъэджакIуэхэм я пленарнэ зэIущIэ ин. ЦIыху 700-м щIигъу къызрихьэлIа зэ­хуэсым шэщIауэ щы­тепсэлъыхьащ щIыналъэм и еджапIэ, гъэсапIэ IэнатIэ­хэр нобэкIэ зыIут щытыкIэм, къы­щапщы­тэжащ гъэ еджэгъуэ блэкIам абы­хэм зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэ­хэмрэ зыхунэмысахэмрэ.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм Iуащхьэмахуэ районыр къеплъыхь.

Иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Iуащхьэмахуэ рай­оным щыIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Казбек. Абы Гундэлэн, Былым къуажэхэм дэт ку­рыт школхэр гъэ еджэгъуэ­щIэм зэрыхуэхьэзырыр къипщытащ.

Топджэгу цIэрыIуэм и щIыхькIэ.

Налшык и «Сабий стадионым» щекIуэкIащ СССР-м спортымкIэ и мастер, Налшык и «Спартак»-м щыджэгуа, абы и унафэщIу илъэс куэдкIэ щыта ТыIэщ Хьэсэнбий и фэеплъ футбол зэхьэзэхуэ.

Дунейпсо кубокым и етIуанэ Iыхьэм.

Узбекистаным и Алмалык къалэм щекIуэкIащ мас-рестлингымкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьыным теухуауэ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я зэпеуэм и етIуанэ Iыхьэр. Псори зэгъусэу абы хэтащ къэрал 19-м икIа спортсмен 200-м щIигъу. Урысейм и цIэкIэ зэхьэзэхуэм зыкъыщагъэлъэгъуащ ди лъэпкъэгъухэу Нэгъуей Астемыррэ Хъущт Анзоррэ.

Ещанэ зэхыхьэм и гуащIэгъуэщ.

Псыхуабэ щекIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэм и ещанэ Iыхьэм мы махуэхэм лэжьэн щIидзащ.

ПщIэншэ хъуакъым.

60 гъэхэм лъандэрэ Хьэсэнрэ сэрэ дызэроцIыху. КъБКъУ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и факультетым щеджэми, ар филологхэм ди хамэтэкъым. И усэщIэхэр редакцэм ихьу къытригъэ­дзэн и пэ дыкъригъаджэрт. Гъуазджэмрэ литературэмрэ пэжыжьэ IэщIагъэм хуеджэ щIалэр усэ тхыным зэрыди хьэхар ди гуапэт. Псом хуэмыдэу сэ ар нэхъ спэгъунэгъут, курыт школ нэужьым мэкъумэш хозяйствэмкIэ факультетым сыщIэтIысхьати.

ЛЪЭПЩОКЪУЭ БетIал Хъусен и къуэр.

Мы гъэм шыщхьэуIум и 20-м и ныбжьыр илъэс ­89-м иту дунейм ехыжащ республикэм узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и IэнатIэм и къы­зэгъэпэщакIуэ жы­джэрхэм ящыщу щыта, РСФСР-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ щIыхь зиIэ я дохутыр, ­СССР-м узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и отличник, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Лъэпщокъуэ БетIал Хъусен и къуэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке