Статьи на кабардинском языке

КIапсэ гъуэгур зэхуащI.

Жэпуэгъуэм и 30-м щыщIэдзауэ щэкIуэгъуэм и 7 пщIондэ Iуащхьэмахуэ лъапэ и зыгъэпсэхупIэхэм и кIапсэ гъуэгур лэжьэнукъым. Бгы къежэхыгъуэм и пIалъэр къэмыс щIыкIэ«Мир» станцымрэ «Гара-Баши»-рэ я зэхуаку дэлъ Iыхьэр зэхуащI, абыхэм кIэлъыплъын, зыхуей хуагъэзэн папщIэ.

АдыгэлI щыпкъэ.

Езым и щхьэкIэ сыхуэзэ­ным куэдкIэ и пэ къихуэу и хъыбархэмкIэ сэ ар къэс­цIыхуауэ щытащ. Ар къыщыхъуари адыгэ газетхэм я номер зэгуэтхэр къыдэгъэ­кIыныр щызэхэдубла илъэс­хэрщ. А лъэхъэнэм лъэпкъым, хэкум, адыгэ щэнхабзэм зи гуа­щIэшхуэ хэзылъхьэ ­ады­гэлI­ щыпкъэ куэд дызэ­риIэр аргуэру зэ хьэкъ тщыхъуауэ щытащ. Абыхэм ящыщ зыщ зи гугъу сщIынури.

Бэшэчагъым текIуэныгъэм ухуешэ.

Адыгейм и дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр къыщратам.
Адыгейм самбист цIэрыIуэ куэд къыщыхъуащ, лъэпкъымрэ къэралымрэ я щIыхьыр лъагэу яIэтауэ. Абыхэм ящыщщ дуней псом и чемпион, ЩIы хъурейм и кубокыр къэзыхьа, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Мерэтыкъуэ Сэхьид.

ТекIуахэр ягъэлъапIэ.

Налшык къалэ дэт Концерт гъэ­лъэ­гъуа­пIэм щекIуэкIащ «Рыцари закона» зэпеуэм и кIэухыр.

Узыншагъэр яхъумэным хуаущий.

Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щрагъэкIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» урысейпсо Iуэхум и етIуанэ Iыхьэр.

Прохладнэм щащIа физкультурэ комплексыр мыгувэу къызэIуахынущ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Прохладнэ районым щыщыIам еплъащ къалэм дащIыхь физкультурэ комплексым.
Куэд щIауэ кърагъэжьа IуэхущIапIэр нэгъэсыжынымкIэ унафэр къащтауэ щытащ КIуэкIуэ Казбек къалэдэсхэм 2019 гъэм и мазаем яхуэза нэужь. Лэжьыгъэхэм пащэн папщIэ федеральнэ, щIыналъэ бюджетхэм я ахъшэхэр зэщIагъэуIуащ.

КъегъэлакIуэхэм я лэжьыгъэр къапщытэ.

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ «КъегъэлакIуэхэмрэ ахэр зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ятеухуауэ» федеральнэ законымрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къегъэлакIуэ IэнатIэмрэ IэщIагъэлIхэм къэралыр шэсыпIэ зэрахуэхъумрэ теухуауэ» Законымрэ зэрагъэзащIэр.

Даниэлэ и ехъулIэныгъэ.

ГъукIакъуэ Даниэлэ Налшык къалэ дэт 14-нэ гимназием и 6-нэ клас­сым щоджэ. Хъыджэбз цIыкIур еджэным йогугъу, адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ я мызакъуэу, хамэ къэ­­ралыбзэхэми хуэшэрыуэщ.
Ар иджыблагъэ хэтащ «Нэ­мы­цэбзэр етIуанэ хамэ къэралыбзэщ» фIэщыгъэр иIэу Москва ще­кIуэкIа урысейпсо олимпиадэм.

МЧС-м игъуэт зэхъуэкIыныгъэхэр.

Урысей МЧС-м и IуэхущIапIэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надежин Михаил пресс-конференцым щытепсэлъыхьащ къапэплъэ зэхъуэкIыныгъэхэм. - 2020 гъэм щIышылэм и 1-м къыщыщIэдзауэ Урысей МЧС-м и щIыналъэ IуэхущIапIэхэмрэ IэнатIэхэмрэ нэгъуэ­щIу ­убзыхуа хъунущ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Франджым и лIыкIуэу Урысейм щыIэ Берманн Сильви хуэзащ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Франджым и лIыкIуэу Урысейм щыIэ, официальнэу Къэбрдей-Балъкъэрым къэкIуа Берманн Сильви.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ зэщIы­гъуу зэхалъхьа инвестицэ проектхэр, абыхэм ди щIыналъэм и турист-рекреацэ комплексым зегъэужьыным тещIыхьахэри яхэту, гъэзэщIэнымкIэ лъэныкъуитIым зэфIагъэкIынухэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке