Статьи на кабардинском языке

Дэфтэр нэхъыщхьэм хоплъэ.

КъБР-м и Парламентым БюджетымкIэ, налогхэмрэ финанс IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI АфэщIагъуэ Михаил жиIащ законопроектым ехьэлIа дэфтэрхэр УФ-м и Бюджет Кодексым и 184.2-нэ Iыхьэмрэ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и бюджетыр зэрызэхагъэувэм теухуауэ» Законым и 29-нэ статьям и Iыхьэ 4 - 5-хэмрэ къыщыгъэлъэгъуа мардэхэм зэрытехуэр.

Урысей зэкъуэт» партыр Бахъсэн и паркым ирогушхуэ.

ЩIыналъэ администрацэм и лэжьакIуэхэм ящIыгъуу абы зыгъэпсэхупIэр къызэхикIухьащ, щIыпIэ нэхъ дахэ дыдэхэм, псы Iуфэм еплъащ, адэкIэ ирагъэкIуэкIыну Iуэхухэм щIэупщIащ.

Африкэ Ипщэм къыщыунэхуа адыгэ вагъуэ.

Куэдым ящIэу къыщIэкIынкъым каратэ-до спорт лIэужьыгъуэмкIэ ди къэралым щыщу япэу дунейпсо чемпион хъуар зэрыадыгэ щIалэр. Ар 1972 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 1-м Тырныауз къалэм къыщалъхуа Гуэбэшы Аслъэнщ.

Адыгейм и япэ Президент Джарым Аслъэн илъэс 80 ирокъу.

НыбжькIэ илъэс бжыгъэ дахэм ущынэскIэ, уи гъащIэ гъуэгуа­-нэм уроплъэжри, къызэбнэкIар зыхуэдэр къызэщIыбокъуэж, абы щыгъуэми къэкIуэнум мурадыфIхэр хузэпыпщэу лъэхъэнэщIэм ухобакъуэ.

Иреблэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд и вагъуэр!

Ди газетым зэрытетащи, махуэ зыбжанэ ипэкIэ Зеикъуэ къуажэм и курыт еджапIэ №2-м зэхыхьэ гуа­пэ щекIуэкIащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум ехьэ­лIауэ. «Зи гъащIэр дыгъэ бзийуэ зыгуэша» зыфIаща пшыхьым зыкърезыгъэхьэлIа цIыхухэм яхэтт Мухьэмэд и цIыху щIыкIэу, и цIыху хэтыкIэу щытам теухуауэ жызыIэн зи куэд нэхъыжьыфIхэр.

Дунейпсо зэхьэзэхуэр Налшык къыщызэIуах.

ЩэкIуэгъуэм и 1 - 4-хэм «Гладиатор» спорт комплексым щекIуэкIащ дзюдомкIэ «Кубок Вызова ­Локомотив» V дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэси 10 - 13-м ит Урысейм и щIыналъэ 27-м щыщ спортсменхэмрэ хамэ къэрал 12-м къикIа дзюдоистхэмрэ, псори зэгъусэу 1000-м нэблагъэ. Зэхьэзэхуэр къызэри­гъэ­пэщащ «Локомотив Грин-Хилл» физкультурэ-спорт зэгу­хьэныгъэм.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэм ядригъэкIуэкIащ абыхэм нэхъ пасэу ярита пщэрылъхэр зэрагъэзащIэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «къэпщытэныгъэ сыхьэт» мардэм иту Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ щIыналъэхэмрэ къа­лэ округхэмрэ я щIыпIэ администрацэхэм я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ езыр жылэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыкIуам щIы­пIэхэм икIэщIыпIэкIэ щызэфIэгъэ­кIын хуейуэ къилъыта къалэнхэмрэ пщэрылъ ящищIахэмрэ гъэзэщIа зэрыхъум.

ПСЭРЫУСЭ.

УсакIуэм я нэхъыбэр акъыл логикэкIэ мэгупсысэ, куууэ къыщIагъа­лъэрэ нэрылъагъухэри къызэрагъэ­дзэкIыу. УсакIуэм я нэхъ мащIэр псэ логикэкIэ мэгупсысэ, нэхъ куужу къыщIагъалъэрэ нэрымылъагъури уи гум кърагъащтэу. Мы иужьрейхэращ сэ нэхъ къэгъэщIакIуэ щыпкъэу къысщыхъур. Япэрейхэр щхьэрыусэмэ, етIуанэрейхэр псэрыусэщ. Нэхъ зэхэщIыкIыгъуэу тхужыIэну пIэрэ?

Лъэпкъхэм я хабзэхэм зыщагъэгъуазэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­мэш университетым мамырыгъэм и тхьэмахуэ щегъэкIуэкIыным теухуауэ зэфIагъэкI лэжьыгъэм хыхьэу (Урысейм щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и агентствэм абы ­мылъку хухихащ), жэпуэгъуэм и 30-м а еджапIэ нэхъыщхьэм щIэныгъэ гуэдзэн щрат и институтым ще­кIуэкIащ «Урысейм ис лъэпкъхэм я хабзэхэмрэ щэнхабзэмрэ» зыфIаща зэпеуэр.

Лъэпкъ проектхэр зэтегъэувэным зэрыбгъэ­дыхьэ щIыкIэр убзыхун.

Урысейм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мутко Виталий щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ комиссэм и зэIущIэ дыгъуасэ Москва щригъэ­кIуэ­кIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке