Статьи на кабардинском языке

ЩIэблэр дыщэидэм, жьакIуагъэм хуагъасэ

Урысейпсо цIыхубэ фронтым (ОНФ) и «Равные возможности - детям» проектым хыхьэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и волонтёрхэм ныбжьыщIэхэмрэ гупыж зиIэ балигъхэмрэ хуагъасэ дыщэидэ, дыщэкI, IэпэIэсагъэм ехьэлIа пасэрей IэщIагъэ дахэхэм. ЩIэблэр а унэтIыныгъэхэм хэгъэгъуэзэным теухуа мастер-класс гъэщIэгъуэнхэр махуищкIэ ирагъэкIуэкIащ. Абы жыджэру хэтащ зи ныбжькIэ зэщхьэщыха пщащэхэр.

Къэрал ныпым и къарур

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм Налшык къалэ ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэ IэнатIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ, полицэм и полковник КIарэ ­Заур шыщхьэуIум и 22-м къулыкъум пэрыхьэну гуп щхьэхуэр щигъэгъуэзащ а махуэм ягъэлъапIэ Урысей Федерацэм и къэрал ныпым теухуауэ Конституцэм къыщыгъэлъэгъуам.

Гъунапкъэм йокIуэлIапэ

Дызэрыщыгъуазэщи, Совет Союзыр лъэлъэжа иужькIэ, Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм хыхьэ лъагапIэхэм зэрыдэкI лъагъуэхэм ярикIуэныр альпинистхэм щрагъэгъэтауэ щытащ. Иджы мис, абыхэм ящыщу 40-м нэблагъэр ди республикэм къыщызэIуахыжащ. А Iуэхугъуэр къыхигъэщащ КъБР-м туриз­мэмкIэ и министр ЩоджэнцIыкIу Мурат, иджыблагъэ иригъэкIуэкIа пресс-конференцым къыщы­псалъэм.

Табыхъу Мадинэ къыхилъхьа жэрдэмыр

ШыщхьэуIум и 17-м ­КъБР-м и профсоюз Iуэ­ху­­щIапIэхэм я зэгухьэныгъэм и пэшышхуэм ще­кIуэкIащ щIалэгъуалэр я щIэныгъэкIэ щызэпеуа «Сыт? Дэнэ? Дап­щэщ?» джэгур.
Абы хэтащ республикэм и еджапIэ нэхъыщ­хьэ­хэм­рэ курыт щIэныгъэ щрат еджапIэхэмрэ щIэс ныбжьыщIэ 50-м нэблагъэ.
Джэгу-зэпеуэр къызэрагъэпэщащ студентхэм я щIэныгъэмрэ къэухьымрэ храгъэгъэхъуэн, зрагъэу­жьын мурадкIэ.

КIуэкIуэ К. В. яIущIащ КъБР-м и Правительствэмрэ республикэм и муниципалитетхэмрэ я унафэщIхэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек шыщхьэуIум и 19-м ­иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Прави­тельствэм, муниципальнэ щIыналъэхэм, къалэ округхэм я администрацэхэм я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ «Росреестр»-м КъБР-м щиIэ ­Управленэм и унафэщI Дмитриев Виталий.

Дунейр егъэбжьыфIэ

Амщокъуэ Хьэжысмел (сэмэгумкIэ япэ итщ) Къэнжал зауэм и фэеплъу екIуэкIа, километр 500 зи кIыхьагъ шузекIуэр ирешажьэ. 2008 гъэ
IэщIагъэлIхэм я псалъэ

Кливленд пцIэгъуэплъымрэ адыгэшымрэ зэхуаIуэхур сыт?

Инджылыз пащтыхь ­гуащэ Елизаветэ ЕтIуа­нэм куэд щIауэ игъэныбжьэгъу, илъэсибл зи ныбжь,­ кливленд шы лъэп­къым щыщ Арлекин егъашхэ.
Тхыдэ

Зи уэрэдхэр, щыкъун IэфIу, зэбграх Вындыжь Марие

Адыгэ эстрадэм и артист пажэхэу Нэхущ Чэрим, Сокъур Ольгэ, Тхьэгъэлэдж Светланэ, Хъыжьрокъуэ СулътIан, Хьэцей Тимур, Лий Аслъэн сымэ, нэ­гъуэщIхэми ягъэзащIэ уэрэдхэу цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуахэр зи IэдакъэщIэкI Вындыжь Марие и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ­ирокъу мы махуэхэм. Ар Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Сэрмакъ къуажэм къыщалъхуащ.

ЩIалэгъуалэр жыджэру щытын папщIэ

КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэ­нымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ зэIущIэ купщIафIэ щекIуэкIащ. «СтIол хъурей» щIыкIэу къызэрагъэ­пэща зэхуэсым щытепсэ­лъыхьащ «УФ-м и щIалэгъуалэ политикэм теухуауэ» федераль­нэ хабзэм и проектым къы­щыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр ди щIыналъэм ехьэлIауэ гъащIэм хэпщэн зэрыхуейм, абы зэ­хъуэкIыныгъэ гуэрхэри зэры­халъхьэнум.

Дапщэщи хуэдэу, сыт щыгъуи ещхьу

Абхъаз щІыналъэм 1992-1993 гъэхэм къыщыхъея зауэм лажьэншэ цІыхур щахъумэну, ди къуэшхэм я щхьэхуитыныгъэм щІэзэ­уну Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ республикэхэм, Урысейм и Ипщэ щІыналъэхэм, хамэ къэралхэм икІыу езыхэм яфІэфІу абы кІуа щІалэхэм (доброволецхэм) я махуэр Іэтауэ Апсны къэралыгъуэм щагъэлъэпІащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке