Статьи на кабардинском языке

«Си гъащIэ ябгэр щызухынум, Шы жэр сытесу сыреух…»

Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщо­къуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 104-рэ щрикъум ирихьэлIэу, гъэ къэси хуэдэу, пэкIу щекIуэкIащ абы и фэеплъым деж.

Ныбжьэгъу щыпкъэт

Жылэтэж Сэлэдин сэрэ Арщыдан ­къуажэм дыкъыщыхъуащ, курыт еджапIэри къызэдэдухащ. Вы хъунур шкIэ щIыкIэ уощIэ, жыхуаIэращи, пасэу тхэн щIидзат. Абы зэрыцIыкIурэ гущIэгъу хэлът. СощIэж Пионерым и махуэр дгъэ­лъапIэу Арщыдан мэз лъапэм ды­щыIэу, зыми гу зылъыдмыта блэшхуэр башым фIэлъу къызэрихьар. ЯпэщIыкIэ дигу­гъащ абыкIэ хъыджэбз цIыкIухэр игъэщтэну арауэ.

ЩIалэгъуалэм я зэхыхьэшхуэ

Кърымым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Республика Форос - 2018» зыфIаща дунейпсо щIалэгъуалэ форумым и 20-нэ зэхыхьэр. Абы хэтащ ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэрал къулыкъущIапIэхэмкIэ Урысей академием (РАНХиГС) и къудамэу Кавказ Ищхъэрэм щыIэ институтым экономикэмкIэ, управленэмрэ правэмкIэ и факультетым и 2-нэ курсым и студенткэ Шихмагомедовэ Джулинэ.

«Iуащхьэмахуэ» курортым и лэжьэкIэр егъэфIэкIуэным топсэлъыхь

Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэ­рэм и IуэхухэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Байсултанов Одес бадзэуэ­гъуэм и 19-м Москва щригъэкIуэкIащ илъэс псом лажьэу Къэбэрдей-­Балъ­къэр Республикэм щыIэ «Iуащхьэмахуэ» курортым и инфраструктурэр къы­зэрагъэсэбэпым, илъэс гъунэгъу­хэм абы зегъэужьынымкIэ щыIэ хэкIы­пIэхэм ятеухуа зэIущIэ.

УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм гъэсэныгъэмкIэ я паркым и къудамэ КъБР-м къыщызэIуахыну я мурадщ

КIуэкIуэ Ю. А. хуэзащ 58-нэ армэм и командующэ, генерал-майор Никифоров Е. В.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий дыгъуасэ Правительствэм и Унэм лэ­жьыгъэ IуэхукIэ щыхуэзащ 58-нэ армэм и командующэ, генерал-майор Ни­кифоров Евгений.

Псыдзэм гузэвэгъуэхэр къимыхьын папщIэ

Гъэ кIуам и бжьыхьэ лъандэрэ Тырныауз къалэм лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI Бахъсэн псым и жапIэр зэтес щIыным, ятIэпсхэр нэхъ къыщрихьэх щIыпIэм хуэзэу щаухуауэ щыта бетон кхъуафэр гъэкъэбзэным хуэгъэзауэ.

«Дунейр збгынауэ фи мыгугъэ»

Сэ фыкъысхуейуэ сывмыгъуэтмэ,

Дунейр збгынауэ фи мыгугъэ.

ЗылI къимыгъащIэ сэ згъэщIами,

Сыт щыгъуи гъащIэр

си щIэщыгъуэщ.

КI. А.

ЩIыналъитIыр гъунэгъу зэхуещI

Дызэрыщыгъуазэщи, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий бадзэуэгъуэм и 11 - 13-хэм Тулэ областым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ. Абы щIыгъуащ КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм хэтхэр, мэкъумэш хозяйствэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIы­кIуэхэр, туризмэм пыщIа IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

КъБР-м и жылагъуэхэр къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм ящыхъумэнымкIэ программэ къуэдзэм къыщыгъэувахэр 2019 гъэм ягъэзащIэу щIадзэфынущ. УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм и пэ къихуэу КIуэкIуэ Ю. А. жэуап иритащ ТАСС-м и упщIэхэ

КъБР-м и унафэщIхэр щогугъ жылагъуэхэр щIы­уэпсым и щытыкIэм къы­дэкIуэ къызэрымыкIуэ щы­тыкIэхэм ящыхъумэ­ным теухуауэ зэхалъхьа про­граммэр 2019 гъэм и пэщIэдзэм щегъэжьауэ ягъэзащIэу щIадзэфыну. УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм и пэ къихуэу апхуэдэу ТАСС-м жриIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке