Статьи на кабардинском языке

КIуэкIуэ Казбек и хьэщIэщ Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ дин зэмылIэужьыгъуэхэм я зэгурыIуэныгъэр гъэ­бы­дэным, егъэджэныгъэм и IэнатIэм щызэдэлэжьэным, щIалэгъуалэр гъэсэным япы­щIа Iуэху­хэм.

 

Ветераным йохъуэхъу

 Хэку зауэшхуэм и ветеран Юрков Анатолий Григорий и къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 95-рэ хъуащ. А юбилей гъуэзэджэмкIэ нэхъыжьыфIым ехъуэхъуащ  КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

ДэIэпыкъуэгъу хъухэр

КъБР-м и Правительствэм иджыблагъэ щызэIущIащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голиковэ Татьянэрэ социальнэ мыхьэнэ зиIэ жэрдэмхэр зыгъэхьэзырахэмрэ. Ахэр «Доброволец России» урысейпсо зэхьэзэхуэм пхыкIащ икIи ирагъэджэнухэм хагъэхьащ.

КIуэкIуэ Казбек зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуа цIыхухэр щригъэблэгъащ «Урысей зэкъуэт» партым и жылагъуэ екIуэлIапIэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. «Урысей зэ­къуэт» партым и щIыналъэ жылагъуэ екIуэлIапIэу Налшык дэтым щахуэзащ и щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм.

«Къуажэ дохутыр» программэм мылъку хухах

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ щэкIуэгъуэм и 29-м иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым ­хэт Ульбашев Мухьэрбий, КъБР-м и Пра­вительствэм и УнафэщIым и япэ къуэ­дзэ КIэрэф Мурат, депутатхэр.

Жылагъуэр зыгъэгузавэхэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ республикэм щыпсэухэм дыгъуасэ щаIущIащ «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIы­налъэ къудамэм и IуэхущIапIэм. Ар едэIуащ къыхуэкIуа цIыхуиблым я гу­ныкъуэгъуэхэм.

КIуэкIуэ Казбек «Анэм и щIыхь» медалыр сабий куэд зиIэ анэхэм ярет

КъБР-м и Правительст­вэм и Унэм щекIуэ­кIащ «Анэм и щIыхь» медалыр сабий куэд зиIэ анэхэм зэрыратым теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ. Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыщ цIыхубз тIощIым.

ЩIалэгъуалэм зэфIагъэкIар мащIэкъым

КъБР-м и Парламентым и етхуанэ зэхуэсым и ЩIалэгъуалэ палатэм и лэжьыгъэр зэхуищIыжащ.

Анэхэр ягъэпажэ

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щэ­кIуэгъуэм и ­22-м пшыхь гуа­пэ ще­кIуэкIащ Анэхэм я махуэм теухуауэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке