Статьи на кабардинском языке

ЗэфIэкI инхэр зиIэ Гъэунэ Анзор

Адрей бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм елъытауэ, Япониер зи къежьапIэ дзюдор ди гъащIэм къыщыхыхьар нэхъ иужьыIуэкIэщ - ХХ лIэщIыгъуэм и кIэухращ. Апхуэдэу щыт пэтми, адыгэхэр абыи щехъулIащ.

Шэрыбхэм я дунейм

Мэкъуауэгъуэм и 2-м щегъэжьауэ и 9-м нэс Геленджик къалэм щекIуэкIащ Аэродизайнерхэм я IX дунейпсо фестиваль.

Псоми ди зэхуэдэ къалэн

Перинатальнэ центрым щекIуэ­кIащ сабийхэр шынагъуэншэу ­автомашинэкIэ къешэкIыным теу­хуа «Детство без опасности» фе­деральнэ проектыр Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм зэрыщра­гъажьэм теухуа пресс-конференц.

«Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэ Бжьахъуэ Ранетэ

КъБР-м и Правитель­ствэм 2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м къыдигъэкIа Унафэ №222-РП-м ипкъ иткIэ, «Кабардино-Бал­карская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэу ягъэу­ващ КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэу­жьы­ным­рэ цIыхубэ хъыбарегъа­-щIэ политикэмкIэ и ­комитетымрэ КъБР-м и Пар­ламентым КIэ­лъып­лъыныгъэмрэ регламентымкIэ и комитетымрэ хэт, «Урысей зэкъуэт»

Къэбэрдей-Балъкъэрыр Лъэпкъ инвестицэ рейтингым увыпIэ 17-кIэ щыдокIуэтей

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Петербург щызэхэта ­дунейпсо экономикэ зэхуэсышхуэм ­кърикIуахэм щытепсэлъыхьыжа зэIущIэ.

Налохэ я лъэпкъ унэтIакIуэхэм я пщIэр ягъуэтыж

«Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым и жэрдэмкIэ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Хьэтуей къуажэм къы­щызэIуахащ Налохэ къахэкIа лъэпкъ унэтIакIуэхэу Жансэхъу, Ахьмэдхъан, Заур, Евгение сымэ я цIэр зезыхьэ щIэныгъэ узэщIакIуэ центр. Iуэху щхьэ­пэм иращIэкI зэхыхьэм хэтащ щIыналъэ, къуажэ унафэщIхэр, Нало лъэпкъым и лIыкIуэхэр, цIыху щэджащэхэм я твор-чествэм дихьэххэр, абыхэм я ныбжьэгъуу щытахэр.

ЩIэныгъэлIхэр зочэнджэщ

КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц.

Республикэм и экономикэр COVID-19-м и зэранкIэ ехуэхакъым - ар инвесторым дежкIэ нэщэнэфIщ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ ­Казбек «Интерфакс» къэрал хъыбарегъащIэ агентствэм и журналистхэм щепсалъэм и гугъу ищIащ КъБР-р Петербург экономикэ зэхуэсышхуэм зэрыщыIам кърикIуахэм, ягъэзащIэ инвестицэ проектхэм, республикэм зиужьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.

Ставропольем фильм щытрах

«Снег над пустыней» художественнэ фильмыр Ставропольем щытрахынущ. Ар траухуэнущ Урысейм и дзэм къулыкъу щызыщIэ и щIалэхэм Сирием щекIуэкIа зауэ гуащIэм щызэрахьа лIыгъэм.
Сирием къыщыхъуа гузэвэгъуэр зи лъабжьэ лэжьыгъэм и режиссёр Масальский Сергей сценарийр итхын и пэкIэ, КъуэкIыпIэ Гъунэгъум къулыкъу щызыщIа офицерхэмрэ сэлэтхэмрэ яIущIащ.

Акробатикэм и пащтыхь гуащэт

Дуней псом тхуэнейрэ щытекIуа, Европэм щэнейрэ щынэхъыфIа, Урысей Федерацэм куэд дыдэрэ псоми щефIэкIа, спортым щIыхь зиIэ и матер Кушу (Гуф) Светланэ «Акрабатикэм и пащтыхь гуащэкIэ» еджэрт блэкIа лIэщIыгъуэм и кIэухымрэ дызэрытым и пэщIэдзэмрэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке