Статьи на балкарском языке

Аш-азыкъ жаны бла къоркъуусузлукъну эм башха салып

КъМР-ни Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий тюнене бардыргъан кезиулю жыйылыуда министерствола жарашдыргъан жыйырмадан артыкъ бегимлени проектлерине къарагъанды. Кенгешге жер-жерли администрацияланы эмда бир талай ведомстволаны бла службаланы келечилери да къатышхандыла.

Федерал къуллукъчу ишни къуралгъанын жаратханды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны Эл мюлк министерствосуну Сабанчылыкъ , механизация, химизация эм битимлени къоруулау департаментини башчысы Пётр Чекмарёв келгенди.

Студент къызыбызны проекти уллу сейир къозгъагъанды

«Машук-2018» билим бериу форумну экинчи сменине къатышыр ючюн Пятигорск шахаргъа  Шимал Кавказдан, Россейни башха регионларындан бла тыш къыралладан мингле бла жаш адамла келгендиле.  Аланы араларында Къабарты-Малкъардан Халкъ мюлкню бла къырал службаны россейли академиясыны Шимал Кавказда филиал

Белгиленнген жумушланы кезиуюнде тамамлап бошаргъа

Тюнене Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко видеоконференция халда битеуроссей селектор кенгеш бардыргъанды. Анга видео байламлыкъла халда КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий да къатышханды.

Сёлешиуню ёзек темасы - табийгъат кючден сакъланыу, тёгерек-башны тазалау

РФ-ни табийгъат байлыкъла эмда экология министри Дмитрий Кобылкин бардыргъан кенгешде Къабарты-Малкъарны къоркъуулу табийгъат къыйынлыкъланы болдурмаз жаны бла проектине къаралгъанды. Аны юсюнден министерствону интернет-сайтында айтылады.

Эл мюлкню битеу мюлклеринде да продукцияны ёлчеми ёсгенди

Къабарты-Малкъарда эл мюлкню битеу мюлклеринде да, ала къайсы форма бла ишлегенлерине да къарамай, продукцияны ёлчеми быйылны жети айында  шёндюгю багъала бла 15,7 миллиард сомгъа жетгенди эмда былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде 102,4 процентни тутады.

Машук-2018 Владимир Путинни сейирлик проектлери бла танышдыргъандыла, саугъала да бергендиле

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

Тюбешиу Къытайлы инвесторла ишни къолгъа алгъандыла

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

Регионну айнытыугъа себеплик этерик магъаналы проектлени сюзюуню даражалы майданы

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Пятигорскда Шимал Кавказны жаш тёлюсюню  «Машук-2018» деген тогъузунчу билим бериу форумуну ачылыууна къатышханды.

Ёхтемлендирген экспонатла, кёл салдыргъан муратла, унутулмазлыкъ тюбешиуле

Къабарты-Малкъар «Машук-2018» форумда миллет майданын биринчи болуп къурагъанды. Анда республикада жашагъан юч баш миллет, юч аууз кеслерини арбазларын жайгъандыла: Зольск райондан къабартылыла, Черек райондан таулула, Май райондан да  къазакъла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке