Статьи на балкарском языке

Айырмалы журналистле саугъаланнгандыла

КъМР-ни Парламентини ишин асламлы информация органлада белгили этген бек иги ишлени конкурсунда хорлагъанланы атлары белгили этилгендиле. Ол законла чыгъарыучу органны 25-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде къуралгъанды, кеси да тёрт номанацияда бардырылгъанды.

Ала къачанда да хорлагъанланы тизгинлериндедиле

9 Майда Хорламны кюнюнде Нальчикде  «Ёлюмсюз полк» бардырыллыкъды. Быйыл бу акция бешинчи кере къураллыгъын айтырчады. Ол кесини тизгинлерине битеу республикадан да кёп санда халкъны жыйышдыргъаны тёреге айланнганды.  

Аш-азыкъ къоркъуусузлукъну жалчытыугъа - энчи эс

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда Административ аманлыкъланы кюдексини бир-бир статьялары кючлерин тас этгенлери тохташдырылгъанды, гитче эм орталыкъ бизнесни айнытыу жаны бла законнга тюзетиуле кийирилгендиле эмда Жамауат палатаны къауумуна кандидатла къабыл кёрюлгендиле.

Тийишли буйрукъла бергенди, аланы тамамлауну кеси контрольда тутарыкъды

КъМР-ни  Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Къабарты-Малкъар Республикада Приёмныйинде республиканы районларында жашагъан бир къауум адам бла тюбешгенди эмда аланы жарсыуларына, тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды.

Жолла мардагъа келиширча

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла»  деген миллет проектни чеклеринде  Къабарты-Малкъарда 2024 жылны ахырына республикалы магъанасы болгъан  жолланы 58 проценти  мардалагъа келиширча боллукъдула. 

«Бу тюбешиуню аллында салгъан битеу муратларымы толтургъанма»

Туменланы Альберт къатыш тутушуудан АСА-95 лигада кеси ауурлугъунда сынаулу спортчу Мурат Абдуллаев бла тюбешип, чемпионну бел бауун къытханды.  Эришиуле 27 апрельде Москвада «Арена ЦСК» комплексде бардырылгъандыла. Аны кезиуюнде уа чемпионну аты ючюн юч тутушуу болгъанды. 

Окъуучула парламентибизни ишин иги ангылагъанларын кёргюзтгендиле

 Республиканы школларыны 5-11-чи классларыны 80-нге жууукъ  окъуучусу тюнене КъМР-ни Парламентине чакъырылгъандыла. Ала законла чыгъарыучу органны 25-жыллыгъына бардырылгъан конкурслада хорлагъан жашла бла къызладыла.

Казбек Коков «Россей Федерацияны Урунууну Жигити» алтын майдалланы берген жыйылыугъа къатышханды

Тюнене Жаз башыны эм Урунууну байрамыны аллында Кремльни Екатерининский залында Россейни Президенти Владимир Путин къыралны бла халкъны аллында энчи къыйынлары ючюн россейлилеге «Россей Федерацияны Урунууну Жигити» алтын майдалланы бергенди.

Альбертге хорлам тежейбиз

Бюгюн Москвада АСА 95 ЦСКА - Аренада эрттеден сакъланнган турнир ётерикди. Аны кезиуюнде Тюменланы Альберт бла Мурат Абдулаев тюбеширикдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке