Статьи на балкарском языке

Устазла окъутуугъа юйрениу усталыкъгъа юйреннгендиле

Кёп болмай КъМКъУ-ну Элбрусда окъуу-илму комплексинде «Билим бериуню эсеплери: башланнган класслада окъугъанлагъа багъа бичиу амалланы игилендириу» деген  аты бла Битеуроссей форум болгъанды. Аны вузну педагогика, психология эм физкультура-спорт институту къурагъанды.

Хар чууакъ сагъатны хайырлана

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, быйыл республиканы сабанчылары мирзеулюк битимлени эмда къудоруну кёп къалмай 70 минг гектарда ёсдюргендиле. Ол санда 40 минг чакълы бирни  кюзлюк будай, 6,4 минг гектарны уа кюзлюк арпа аладыла.

Республикаларыбызны араларында ариу къоншулукъ халланы андан ары айнытыуну онгларын сюзгендиле

Къабарты-Маклкъарны Башчысы Юрий Коков бу кюнледе Шимал Осетия-Аланияда болгъанды эмда къоншу республиканы оноучусу Вячеслав Битаров бла эки регионну араларында  байламлыкъланы андан ары кючлендире барыуну амалларын сюзгенди.

Тюбешиуледен, хапарладан профилактиканы адрес амалына кёчерге

Орта кюн КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде Наркотиклеге къажау комиссияны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда жаш тёлюню арасында наркоманияны профилактикасын бардырыу, бу ишде жууаплы ведомстволаны араларында байламлыкъланы къурау жаны бла соруула сюзюлгендиле.

Жамауатны къоркъуусузлугъун жалчытыугъа – баш магъана

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Россейни МЧС-ини бла регионланы араларында байламлыкъланы къурауну сорууларына аталгъан битеуроссей кенгешге къатышханды. Ол селектор халда бардырылгъанды.

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны таматасыны къуллугъун Сергей Васильев толтурлукъду

РФ-ни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясыны  башчысыны къуллугъун болжаллы халда Сергей Васильев толтурлукъду. Ол алгъын Росгвардияны Къарачай-Черкесде бёлюмюню СОБР-уна таматалыкъ этгенди. Ведомствону алгъыннгы башчысы полицияны полковниги Макытланы Мусса уа башха ишге кёчюрюлгенди.

Энтта да бир мектеп къошуллукъду

Нальчикде Ленин атлы орамны баш жанында орта школну къурулушу башланнганын  алгъын да  билдирген эдик. Проекти бла белгилегенича ол тёрт къатлы боллукъду.

Жыйылыу Жайда тынч кёллюлюк ауур проблемала туудурур

Къабарты-Малкъарда предприятияланы, учрежденияланы эмда кёп фатарлы юйлени келир къышха хазырлау бла байламлы иш быйыл жай келгени бла окъуна бардырылып башланнганды.

«Къаугъалы халланы саны бираз азайгъанды, алай а сакълыкъны селейтирге жарарыкъ тюйюлдю»

Байрым кюн РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны таматасы Михаил Надежин юсюбюздеги жылны биринчи жарымыны эсеплерине  жораланнган пресс-конференция бардыргъанды. Ол билдиргеннге кёре, озгъан 6 айны ичинде республикада эки къыйын болумну чертирчады.

Тирлик жыйыу къыстау барады

Жай къызыулада сабанчылада иш къазауатды. Къабарты-Малкъарда мирзеулюк эмда къудору битимлени быйыл кёп къалмай 70 минг гектардан оруп жыяргъа мурат этиледи. Ол санда кюзлюк будайдан  39,6 минг,  кюзлюк арпадан 6,4 минг, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке