Статьи на балкарском языке

Казбек Коков Кремльде РФ-ни Конституциясыны 25-жыллыгъына аталгъан къууанчха къатышханды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Конституциясыны 25-жыллыгъына аталып Кремльде бардырылгъан къууанчлы жыйылыугъа къатышханды.

Социал башламчылыкъла жаны бла соруула сюзюлгендиле

Тюнене Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  республикада  тёрели дин конфессияланы келечилери бла тюбешгенди.

Жюрекден алгъышлагъанды, окъууда, не ишде да жетишимле тежегенди

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  окъууда бийик жетишимле болдургъан, битеуроссей эмда регион олимпиадалада, спорт эришиуледе хорлагъан эмда алчы жерлени алгъан школчулагъа паспортланы бергенди.

Жигитлеге бла жигерлилеге - ыразылыкъ, сый-намыс

КъМР-ни Профсоюзларыны юйюнде Ата журтну Жигитлерини кюнюне аталгъан байрам болгъанды. Анга урушну, урунууну да ветеранлары чакъырылгъандыла. Тюбешиуню республикалы профсоюзла бла ветеран организация къурагъандыла.

Казбек Коков «Единая Россия» партияны съездине къатышханды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республиканы делегациясыны башчылыгъында «Единая Россия» битеуроссей политика партияны ХVIII съездини ишине къатышханды.

Чынтты усталыкъны, искусствогъа къуллукъ этиуню жарыкъ юлгюсю

Россейли дирижёр, Санкт-Петербургну  къырал филармониясыны академия симфония оркестрини коллективини художестволу башчысы, Ата журтну аллында къыйыны ючюн орденни толу кавалери Юрий Хатуевич Темиркановха 80 жыл толгъанды.

Жарыкъ тюбешиуле, хайырлы ушакъла, хычыуун саугъалаула

Билдиргенибизча,  Грозныйни бек ариу The Local къонакъ юйюнде  Шимал Кавказны басма органларыны  VI Халкъла аралы форуму болгъанды.

Сейирлик музыка бла битеу дунияны сюйюндюрюп тургъан дирижёр

Совет Союзну, Россейни, Къабарты-Малкъарны да халкъ артисти, СССР-ни, РСФСР-ни, жангы
Россейни да къырал  саугъаларыны  лауреаты  
Юрий Темиркановха бу кюнледе
80 жыл толады.

 

Волонтёрну жылы тауусулду, алай огъурлулукъну ахыры жокъду

Москвада Доброволецлени халкъла аралы форуму кесини ишин бошагъанды. Анда анга аталгъан жылны эсеплери чыгъарылгъандыла.  Форумгъа Россейни битеу регионларындан бла тыш къыралладан да 12 мингнге жууукъ волонтёр къатышханды.

Цифралы медианы бла миллет прессаны айнытыуну амалларыны юсюндендиле ушакъла

Чечен Республиканы ара шахары Грозныйде Шимал Кавказны басма органларыны «Цифровые медиа. Мир без границ» деген 6-чы халкъла аралы форуму ачылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке