Статьи на балкарском языке

Шахар орамлагъа киоскла къайтарыллыкъдыла

Бу кюнледе Россейни Промышленность эм сатыу-алыу министрини орунбасары Виктор Евтухов «Россейская газетагъа» берген интервьюсунда къыралны шахарларыны орамларында сатыу-алыу чатырланы бла ларёкланы орнатыргъа кереклисин айтханды. Аны оюмуна кёре, бизде ол жаны бла хал бек осалды.

Бирикген кёрмючде - республиканы агропромышленностуну продукциясы, туризмни бийик даражагъа жетдириуню онглары

Сочиде 14 февральда Олимпиадалы паркны баш медиаарасында Россейли инвестиция форум ачылгъанды. Ол РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведевни къатышыуу бла барады. Аны баш темасы - миллет проектлени толтурууду.

Дмитрий Медведев: Къабарты-Малкъаргъа къошакъ билим бериу системаны айнытыргъа болушлукъ тапдырыллыкъды

РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции» Сочи-2019 Россейли инвестиция форумну пленар жыйылыуунда сёлешгенди. Форумну баш темасы – «Национальные проекты: от стратегии к действию».

Бизни экспозициябыз бла шагъырейленнгендиле

«Сочи-2019» Россейли инвестиция форумну пленар жыйылыуу башланырны аллында Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосу СКФО-ну субъектлери бла къурагъан бирикген кёрмючде Къабарты-Малкъарны экспозициясына къарагъ

Социал инфраструктураны жангыртыугъа ахча бёлюнюрюкдю

Россейли инвестиция форумну кезиуюнде Къабарты-Малкъар Республиканы бла Социал ишлеге инвестицияланы агентствосуну араларында бирге ишлерге деп сёз тауусулгъанды.

Мудахлыкъ туудургъан эмда сагъышландыргъан дата

1989 жылда 15 февральда эрттенликде 10 сагъатда СССР-ни бла Афганистан Республиканы къырал чеклеринде Амударья черекде кёпюрден совет аскерчиле ётгендиле. Тизгинни бек ахырында генерал-лейтенант Борис Громов келгенди.

Ветеранла жаш тёлюге насийхат айтхандыла

Автопробегге къатышханлагъа Къашхатауда жарыкъ тюбегендиле, деп билдиргендиле Черек районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Сабанчылагъа - танг кредитле

Къабарты-Малкъарда Россельхозбанкны (РСХБ) бёлюмю буруннгу жылдан бери агропромышленный комлексде къармашханлагъа къырал программагъа кёре жылгъа беш процент тёлерча кредитле береди. Саулай айтханда, бюгюнлюкде тёрт жюз миллион сомгъа жууукъ берилгенди.

Айырмалы спортчулагъа – кубокла, майдалла, дипломла

Россейни Олимпиада комитети 10 февральда къыралны битеу регионларында Спортну къыш тюрлюлерини кюнюн белгилегенди. Ол байрам Сочиде ХХII Олимпиада эмда ХI Паралимпиада къыш оюнланы 5-жыллыгъына аталып бардырылгъанды.

Муниципал къуралыуланы айныргъа къоймагъан чырмауланы кетериуге энчи эс бурулгъанды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Прохладный шахарда бла бир атлы районда болгъанды эмда социал объектлени халларына къарагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке