Статьи на балкарском языке

Жел салгъан заран тергелгенди, бузукълукъла кетериле турадыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков тюнене бир-бир  министерстволаны бла службаланы башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда 30 июльда республиканы талай районунда уллу жел салгъан хаталаны кетериуню юсюнден сёлешиннгенди.

Программистлени хазырлау - бийик даражада

Кёп болмай КъМР-ни Сатыу-алыу палатасыны таматасы Хасан Гукетлов КъМКъУ-ну ректору Юрий Альтудовха «Информация эм санаучу  техника» билим бериу  программа профессионал-жамауат  аккредитацияны жетишимли ётгенине шагъатлыкъ къагъыт бергенди.

Черек ауузда алтын излерикдиле

 Жууукъ заманда  «Росгеология» акционер общество Черек районда 6,62 квадрат километр жерде  алтынны магъаданын излеу ишлени башларыкъды. Тийишли келишимни  быйыл жайда «Кавказнедры» холдинг  бла «Росгеология» общество къурагъандыла, деп билдириледи  экинчисини пресс-службасындан.

Курортну объектлерин тапландырыугъа алты миллиардха жууукъ сом бёлюнюрюкдю

Россей Федерацияны премьер-министри Дмитрий Медведев «Эльбрус» ВТРК-ны турист инфраструктурасыны объектлерини проектированиясы, къурулушу эмда ремонту бла байламлы буйрукъгъа къол салгъанды. Анга кёре, ол ишлеге 5 миллиард 711 миллион сом бёлюнюрюкдю.

Тенгиз аскерчиле батырлыкъны бла борчха кертичиликни юлгюлеридиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Юрий Коков Instagram страницасында  «Къабарты-Малкъар» МПК-ны  эмда тылны жалчытыучу кёп фунциялы «Эльбрус» атлы  кемени экипажларын, битеу россейли морякланы, службаны ветеранларын Россейни Аскер-Тенгиз флотуну кюню бла алгъышлагъанды:

Устазла окъутуугъа юйрениу усталыкъгъа юйреннгендиле

Кёп болмай КъМКъУ-ну Элбрусда окъуу-илму комплексинде «Билим бериуню эсеплери: башланнган класслада окъугъанлагъа багъа бичиу амалланы игилендириу» деген  аты бла Битеуроссей форум болгъанды. Аны вузну педагогика, психология эм физкультура-спорт институту къурагъанды.

Хар чууакъ сагъатны хайырлана

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, быйыл республиканы сабанчылары мирзеулюк битимлени эмда къудоруну кёп къалмай 70 минг гектарда ёсдюргендиле. Ол санда 40 минг чакълы бирни  кюзлюк будай, 6,4 минг гектарны уа кюзлюк арпа аладыла.

Республикаларыбызны араларында ариу къоншулукъ халланы андан ары айнытыуну онгларын сюзгендиле

Къабарты-Маклкъарны Башчысы Юрий Коков бу кюнледе Шимал Осетия-Аланияда болгъанды эмда къоншу республиканы оноучусу Вячеслав Битаров бла эки регионну араларында  байламлыкъланы андан ары кючлендире барыуну амалларын сюзгенди.

Тюбешиуледен, хапарладан профилактиканы адрес амалына кёчерге

Орта кюн КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде Наркотиклеге къажау комиссияны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда жаш тёлюню арасында наркоманияны профилактикасын бардырыу, бу ишде жууаплы ведомстволаны араларында байламлыкъланы къурау жаны бла соруула сюзюлгендиле.

Жамауатны къоркъуусузлугъун жалчытыугъа – баш магъана

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Россейни МЧС-ини бла регионланы араларында байламлыкъланы къурауну сорууларына аталгъан битеуроссей кенгешге къатышханды. Ол селектор халда бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке