Статьи на балкарском языке

Билимни сейир дуниясына жол ачхан къонгуроу

Озгъан шабат кюн бизни республиканы 240 чакълы мектебинде биринчи къонгуроу зынгырдагъанды.

Жигер уруннганлагъа - тийишли саугъала

КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюню аллында экономиканы, социальный сфераны айнытыуда, право низамны сакълауда жетишимле болдургъанланы бийик къырал саугъала бла белгилеу ариу тёреге айланнганды.

Инвестиция онгларын кенгертирге алланып

 Тюнене Нальчикде Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А.Коков бла Россейни Монополиялагъа къажау службасыны башчысыны орунбасары А.В.Доценко федерал ведомствону бла КъМР-ни власть органларыны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла.

Белгиленнген реформаны борчу бирди – пенсия системаны тутхучлу этиу эмда уллайгъанланы къолайлыкъларын игилендириу

Тюнене РФ-ни Президенти Владимир Путин пенсия система бла байламлы законодательствогъа кийирирге хазырлана тургъан тюрлениулени юслеринден халкъгъа кесини оюмун билдирир ючюн телевидение бла сёлешгенди.

Бизни республикада пенсиячыланы битеу льготалары сакъланырыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Ю.А. Коков пенсия законодательствону тюрлениулери бла байламлы Россейни гражданларына Президент В.В Путинни Обращениясыны юсюнден оюмун билдиргенди.

Бюджетге къошула барады

Республиканы Правительствосуну кезиулю кенгешинде сюзюуге чыгъарылгъан темаланы арасында КъМР-ни быйылны биринчи жарымында бюджети къалай толтурулгъаныны юсюнден да къысха айтылгъанды.

Къарындаш халкъларыбызгъа мамырлыкъда тынч-ырахат жашау этерлерин, жашнарларын тежейме

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Рауль Хаджимбаны бла Анатолий Бибиловну Россей Абхазия эмда Юг Осетия республикаланы жалынчакъсызлыкъларын къабыл кёргенли он жыл толгъаны бла алгъышлагъанды.

Педагогланы профессионал хазырлыкъларын - бюгюннгю сурауланы даражасына

Тёреде болуучусуча, жылны бу кезиуюнде районлада, Нальчикде да педагог форумла бошалгъанларындан сора устазла республикалы август кенгешлерине жыйылыучудула. Тюнене ол «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияда бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке