Статьи на балкарском языке

Къыш кезиуге хазырланыугъа бурулгъан жумушланы тынгылы эмда графикге кёре тындырыргъа алланып.

Къабарты-Малкъарда жашау журтла-коммунал мюлкню эмда предприятияланы бла организацияланы быйыл кюз арты – къыш кезиуде чырмаусуз ишлерге хазырлаугъа 588 миллион сом къоратыллыкъды. Бюгюнлюкге белгиленнген ишлени ючден биринден асламысы тамам этилгенди.

Сёлешиуню баш магъанасы - культура бла искусство махкемелеге къырал болушлукъну игилендириу.

Правительствону юйюнде Казбек Коков КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны эм республиканы Правительствосуну оноучулары бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

Гитче бизнесден - аслам хайыр.

Шимал Кавказстатдан билдиргенлерине кёре, быйылны биринчи жарымында Къабарты-Малкъарда эл мюлк продукциядан 11,2 миллиард сом багъасы чыгъарылгъанды. Ол былтырны бу заманы бла тенглешдиргенде 1,6 процентге кёпдю.

«Мен эл мектепни устазы болгъаныма ёхтемленеме».

Тёрт жыл мындан алгъа республикагъа «Къонакъбайлыкъ» проектни хайыры бла Тюркден сабийле келген эдиле. Аладан бири - Ойсу деген къызчыкъ-Хасанияда юйюрледен биринде тохтайды, окъургъа да элде 16-чы номерли школгъа жюрюйдю.

Илмуну жолунда биринчи атламла.

«Сириус» битеуроссей сабий арада «Уллу чакъырыула» деген ючюнчю билим бериу программа бошалгъанды. Анда «МИСиС» миллет излем технологиялы университети къурагъан «Жангы материалла» деген проектге саулай Россейден отуз школчу къатышхандыла.

Чеклени тийрелерин жокълауну жорукъларына бойсунуу – хар кимге да борчду.

Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясы Къабарты-Малкъарны жамауатына бла аны къонакъларына былай эсгертеди: чекни тийрелерине келген эмда алайлада тургъан хар адамны да жанында аны инсанлыгъына шагъатлыкъ этген документи (паспорту, сабийни туугъаныны юсюнден шартла жазылгъан къагъыт) болург

Кёпюрню мурдору бегитилгенди.

Элбрус районда Прохладный – Бахсан – Элбрус жолда кёпюрге тынгылы ремонт этилип бошалгъанды, деп билдиргендиле къырал жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениядан. Аны чыпынлары алышындырылгъандыла, аланы мурдору кючлендирилгенди эмда конструкцияны бир кесеги жангыртылгъанды.

Мобил къауумгъа къошулгъанды.

Абадан тёлюню медицина жаны бла къараулагъа жюрютюрча Къабарты-Малкъарда сегиз жерли эки микроавтобус алгъандыла. Алада саулукъларында чекленнген онглары болгъан адамлагъа деп энчи спецподъёмникле орнатылыпдыла.

Кёнделенни тийресинде эсгертмеле.

Улакъланы Магометгерийни жашы  Зейтун аты кенг белгили болгъан жарыкъландырыучуладан бири эди. Аны аты дагъыда тарыхчыныча, туугъан жерини, халкъыны бурун заманладан бери келген жашауун, турмушун, аууздан чыгъармачылыгъын иги билгени бла атын айтдыргъанды.

"Балкарияны" Швейцария сакълайды.

"Балкария" къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбль бу кюнледе Швейцариягъа жол тутупду.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке