Статьи на балкарском языке

Айырыулагъа хазырланыу чырмаусуз, законнга кёре барады.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини алтынчы чакъырылыууна депутатланы сайлаугъа хазырланыу баргъаны бла байламлы республиканы Айырыу комиссиясын Россейни Ара айырыу комиссиясыны (ЦИК) члени юридический илмуланы доктору Евгений Колюшин келгенди.

Культураны болумуну эмда айныууну мадарларыны юсюнден ачыкъ сёлешиу.

Тюнене Нальчикде Тимбора Мальбахов атлы миллет библиотеканы уллу залында КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республикада культурада ишлегенле бла тюбешгенди.

Проектлерин къоруулагъандыла, билимлерин ёсдюргендиле, жангы шуёхла тапхандыла.

Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» онунчу форумуну биринчи смени бошалгъанды. Ол «Профессионалы РФ» деген темагъа аталгъанды.

Оюмларын ачыкъ айтхандыла, ыспас этгендиле.

КъМР-ни Маданият министерствосунда республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары М.Н. Карданов 2017 жылдан бери Москвада Б. Щукин атлы театр институтну малкъар студиясында окъугъан студентле бла тюбешгенди.

Казбек Коков Прохладна районну социал магъаналы объектлерине къарагъанды.

Тюнене Казбек Коков Прохладна районну социал инфраструктура объектлеринде эм АПК предприятияларында болгъанды, Лесное элни суу бла тохтаусуз жалчытырча ишлени бардырылыуларына къарагъанды.

Россейни биринчилигини аллында.

Тырныауузда В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде Элбрус районну каратеден биринчилиги озгъанды. Ол Физкультурачны кюнюне жораланнганды. Къатышханланы араларында Къабарты-Малкъардан, Къалмукъдан, Кърымдан, Къарачай-Черкесден, Ставрополь крайдан спортчула болгъандыла.

Аш-азыкъ къоркъуусузлукъну сакълауурлары.

Къабарты-Малкъарны Ветеринария управлениясыны инспекторлары Зольск районда аш-азыкъ продукцияны сатыу жерледе рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде эркинликсиз сатыу-алыу этгенле ачыкъланнгандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Сабийлени он проценти ЗАГС этилмеген юйюрледе туугъандыла.

Былтыр Россейде 1 миллион 604 мингден аслам бала жаратылгъанды. Аладан 340 мингден артыгъы неда, саулай алып айтханда, 10 проценти ЗАГС этилмеген юйюрледе туугъандыла. Бу жаны бла Тыва биринчи жерни алады. Мында аллайла 60,4 процентни тутадыла. Аны ызындан Чечен бла Чукотка барадыла.

Жарыкъландырыу ишге - аслам эс.

РФ-ни Пенсия фондуну регионда Баш управлениясы районланы администрацияларында, школлада, башха учреждениялада ангылатыу ишни дайым тамамлайды. Аны чеклеринде «тёгерек столла», билим бериу лекторийле, консультация, информация эм жарыкъландырыу семинарла къураладыла.

Окъуучуларыбызны санына къошула барады.

Хурметли жамауат!
Бир-бир адамла керти сылтаула бла «Заманнга» алты айгъа жазылалмай къаладыла. Артда ала ол халны тюзетедиле. Сёз ючюн, августда окъуучуларыбызны санына, къууанчха, отуз адам къошулгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке