Статьи на балкарском языке

Батырлагъа сый бериу -патриотланы ёсдюрюуню керти амалы.

Геуюрге кюн Терс-Къолда «Эсде тутууну вахтасы -2019» деген патриот акцияны башланнганына эмда Уллу Ата журт урушну жылларында Элбрусну этеклеринде баргъан сермешледе жоюлгъан 15 къызыл аскерчини сюеклерин сый берип асыраугъа аталгъан митинг болгъанды.

Сёлешиуню ёзек темасы - айырыуланы не къадар ачыкъ, таза, законнга толу келишиулюкде ётдюрюу.

Къабарты-Малкъарда Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйде Эксперт советни эмда республиканы Айырыу комиссиясында Жамауат-консультация советни бирикдирилген жыйылыулары болгъанды. Анда КъМР-ни Парламентини алтынчы чакъырылыууна депутатланы айырыугъа хазырланыу къалай баргъаны сюзюлгенди.

Казбек Коков Лескен районда хал бла шагъырейленнгенди.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Лескен районнга иш бла баргъанды. Республиканы таматасы къырал программаны чеклеринде Аргудан элде ишленнген 160 жери болгъан жангы сабий садха къарагъанды.

Уллайгъанлагъа – шёндюгю компьютер технологияланы.

Быйыл республикада "КъМР-де жангычылыкълагъа юйретген ара" деген социал проект ишлеп башлагъанды.Ол жашаулары келген адамланы шёндюгюлю компьютер технологиялагъа юйретиуге бурулупду.

Тамата тёлюге кёз-къулакъ болуу.

Къабарты-Малкъарда «Демография» миллет проектни чеклеринде «Тамата тёлю» деген республикалы проект бардырылады. Аны бла байламлы социал учреждениялада тургъан уллайгъан адамлагъа пневмококкдан прививка этиледи, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

Жандауурлукъну чеги жокъду.

Кёп болмай санларында къыяулары болгъан эмда ауруулу сабийлеге болушлукъгъа Нальчикде Профсоюзланы къаласында акция бардырылгъанды. Аны Залим Алакаев башчылыкъ этген "Жандауурлукъну макъамлары" деген фонд къурагъанды.

"Мен къачан да жамауат жумушланы чыхырында болургъа итиннгенме".

Зезаланы Алексейни жашы Марат бла мен биринчи кере Къабарты-Малкъар къырал университетни Малкъар маданиятны арасында тюбешгенме. Арыкъсыу, орта бойлу, хыбырт жаш.

Харбыз бай тирлик бла къууандырады.

Терк районда кёп эллени жери, кюн да иги болгъаны себепли, харбыз ёсдюрюу бек файдалы ишге саналады. Муниципалитетни администрациясындан билдиргенлерича, аграрийле быйыл аны 150 гектарда ёсдюредиле. Асламысы - Дейское, Плановское, Интернациональное, Урожайноедеди.

Антикварла эски тигиучю машиналаны нек излейдиле.

Таматаладан къалгъан эски затлагъа къарай, бир башха дуниягъа тюшгенча, сейирге къаласа. Сёз ючюн, бусагъатда кёп жаш адам  агъач  кюбюрчюкде не болгъанын билмейдиле – анда уа тигиучю машина сакъланып турады.

Ич туризмни ёсюуюне къайгъыра.

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону «Россейни маршрутлары» деген проектини баш борчу - Россей Федерацияда ич туризмни айнытыргъады. Кёп болмай аны бла байламлы биринчи экспедиция бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке