Статьи на балкарском языке

«Программала округну айнытыугъа, алай бла инсанларыбызны тынчлыкълы, къолайлы жашауларын жалчытыргъа бурулупдула».

Геуюрге кюн РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников ишчи жумуш бла КъМР-де болгъанды.

Казбек Коков республиканы прокуроруна жууаплы къуллукъда жетишимле тежегенди.

Россей Федерацияны тамата прокуроруну орунбасары Дмитрий Демешин Нальчикде КъМР-ни Прокуратурасыны коллективин жангы оноучу – Николай Хабаров бла танышдыргъанды. Ол бу къуллукъгъа Россей Федерацияны Президентини Указы бла салыннганды.

Предпринимательлени жарсыуларына энчи эс.

Кёп болмай КъМР-ни прокуратурасында гитче эм орта бизнес бла байламлы законнга бузукълукъ этилген шартлагъа оператив халда эс бурулурча приём бардырылгъанды, деп билдириледи бизнес-обудсменни сайтында.

Педиатрла усталыкъларын ёсдюргендиле.

Бу кюнледе КъМКъУ-да «Сабийле-миллет байлыкъ» деген ат бла экинчи регионла аралы илму-практика конференция ишин бардыргъанды.

Энергияны аяулу хайырланыргъа юйрете.

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, #ВместеЯрче деген, кеси да энергияны аяу эмда экология жаны бла бардырылгъан Битеуроссей фестивальны чеклеринде Зарагиж ГЭС-де «Ачыкъ эшиклени кюнюн» бардыргъандыла.

Энтта да бир ясли ишлеп башларыкъды.

Нальчикде онекинчи номерли орта школну мурдорунда жангы ясли ишленип бошала турады. КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аны узунлугъу элли метрден артыкъ боллукъду, эни уа онюч метрге жете къаллыкъды.

Мусукаланы Исмайылны бла Занкишиланы Казбекни кёллендирген хорламлары.

Бу кюнледе фахмулу спортчуларыбыз Занкишиланы Казбек бла Мусукаланы Исмайыл артыкъда даражалы эришиуледе алчыла болгъанлары белгили этилгенди.

Фахмулу алим, таукел жангычы, асыл инсан.

Тюнене битеу дуниягъа белгили закий алим Энейланы Магометни жашы Тимур туугъанлы 95 жыл толгъанды.

Комитетлени къауумлары, аланы башчылары сайланнгандыла.

КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну биринчи жыйылыуу экиге бёлюннгенди. 19 сентябрьде законла чыгъарыучу органны спикери бла аны орунбасарлары айырылгъан эселе, тюнене уа комитетлени къауумлары эмда аланы башчылары сайланнгандыла.

Тротуарланы къолгъа алгъандыла.

Нальчикде тротуарланы аслам кесеги иги да тозурагъанды. Ол да сейир тюйюлдю: ала ишленнгенли кёп жыл болады, ремонт этилмегенли да иги кесек заман озгъанды. Жарсыугъа, бир-бир жерледе быллай объектле арталлыда жокъдула. Ма ол себепден мэрияда аланы жангыртып башларгъа оноу этилгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке