Статьи на балкарском языке

Малланы, къанатлыланы, жемишлени кёп тюрлюлюгю.

Кёп болмай «Прохладненская» биригиуню кёрмюч комплексинде алтынчы кере «Прохладненская ярмарка -2019» деген кёрмюч бардырылгъанды.

Жамауат совет граждан обществону къурамлары бла байламлыкъла жюрютюрюкдю.

Парламентни алтынчы чакъырылыууну президиумуну биринчи жыйылыуунда депутатла 30 сорууну сюзгендиле. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Илму проектлени практика магъаналарын кётюрюуге аслам акъыл бёлюннгенди.

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни илму эмда бийик билим бериуюню министри Михаил Котюков келгенди. Кесини ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде уа ол КъМКъУ-ну «Точка кипения» форматыны мурдорунда  кенгеш бардыргъанды.

Иги тирлик аладыла.

Бахсан районда тёрели эм терк айныгъан терек бахчалада саулай да 2693 гектарда къыстау алманы жыядыла.

Наркомания багъаргъа онг ахырда болмагъан аурууду.

Тырныауузну 3-чю номерли орта школуну 8-чи классыны окъуучулары «Сабийлени къоркъуусузлукълары эм саулукълары ючюн» деген акциягъа къатышхандыла.

Бу аламат жерден айырыллыгъыбыз келмейди.

Бу кюнледе «Маяки дружбы, Россия сближает-2019» деген жаш тёлю проектге кёре Россейни кёп регионларындан жаш адамланы къаууму Къабарты-Малкъарны жокълагъанды.

Школчулагъа законла ангылатылгъандыла.

Черек районну полициячылары школчула бла тюбешип, аланы праволу билимлерин игилендиририрге болушадыла. Бюгюннге право низамны сакълаучула районну 8 школунда болгъандыла, лекциялагъа 300 школчу къатышханды, деп билдиргендиле бизге КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.

Окъутханларына къачан да, не жаны бла да кёлю бла къайгъырады.

Башийланы Магометни уллу юйюрюнде ёсген къызчыкъ гитчелигинден да биле эди къадарын сабийлени окъутуу бла байламлы этеригин. Ким биледи, Фатиманы педагогикагъа сюймеклиги эм алгъа анасы Къайгъырмазланы Абидатдан да келе болур.

Монголияны журналистлери бла байламлыкъла жюрютюрюкбюз.

Сочиде бу кюнледе бардырылгъан «Вся Россия – 2019» форумуну майданында КъМР-ни Журналистлерини союзуну бла Монголияны Журналистлерини конфедерацияларыны араларында байламлыкъда ишлерге деген келишимге къол салыннганды.

Производствода ачыгъанлагъа – автомобильле.

Къабарты-Малкъар Республикада Социал страхование фондуну регион бёлюмюнде иш юсюнде ачыгъанлагъа автомобильле берилгендиле. Жангы «Лада-Гранта» машинала къоллу бу жол республикада жашагъан экеулен болгъандыла. Экиси да Черек райондандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке