Статьи на балкарском языке

Газны урлагъанладан къаты суралады.

Жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарда газ баргъан ызлагъа эркинликсиз къошулгъанлары ючюн жюзден аслам адам уголовный жууапха тартылгъандыла, деп билдиредиле «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны пресс-службасындан.

Хыйлачылагъа кесигизни алдатмагъыз.

Арт заманда Къабарты-Малкъарда кёк отлукъ бла жалчытыу бёлюмде хыйлачылыкъ шартла ачыкълана башлагъандыла. Газ компания бла бир тюрлю байламлыкълары болмагъан инсанла абонентлеге счётчиклеринде кёрюмдюлени артха бурургъа болушханларын айтадыла.

Китапха сюймекликни гитчеликден юйрете.

Хасания элни китапханасы Маданият юйде орналыпды. Аны таматасы Улбашланы Асиятды. Бу ишде ол кёпден бери урунады. Ол айтханнга кёре, библиотекада алты мингден артыкъ китап барды. Ала темаларына кёре тапкалагъа тап жыйылыпдыла, излеген адам терк табарча.

Республиканы кёп функциялы арасы – эм игилени санында.

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосу быйыл экинчи кварталда регионлада Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы араланы (МФЦ) ишлерин эсеплерча рейтинг бардыргъанды. Аны чеклеринде онеки тюрлю шартха эс бурулгъанды.

Жаяу жюрюгенлеге таплыкъгъа - энчи светофорла.

Жоллада жюрюуде къоркъуусузлукъну кючлендирир умутда быйыл Нальчикни талай орамында жаяу жюрюгенлеге деп светофорла орнатхандыла. Аланы энчилиги жолну бирси жанына ётеме деген адам аны юсюнде кнопканы басып, жашил чырагъын жандырыргъа боллугъундады.

Адамла къолайсызлыкъларын жашырмайдыла.

«Левада-центр» бардыргъан соруу кёргюзтгеннге кёре, россейли юйюрде аны бир келечисини иш хакъы 12 минг 500 сом эсе, аны жарлылыкъда жашагъаннга санарчады.

Офицерле сыйлы донорла болгъандыла.

РФ-ни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясыны ведомстводан тышында къалауурларына къанны къуйгъан республикалы араны баш врачы эмда бёлюмню таматасы Руслан Тленкопачев бла Аза Дударова келгендиле.

Жылдан-жылгъа байрамны айтхылыгъы, даражасы биле-биле ёседи.

Озгъан шабат кюн КъЧР-ни Гитче Къарачай районунда «Бал чучхурлада айранны байрамы» деген сегизинчи фольклор-этнография фестиваль ётгенди. Ол бизни адет-тёрелерибизни энчиликлерин сакълар мурат бла жыл сайын къуралады.

Айырмалылагъа - алгъышла, дипломла, гюлле.

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Къырал концерт залда Юйретиучюню эмда школгъа дери билим бериуде ишлегенлени кюнюн къууанчлы халда белгилегендиле.

Кёп фатарлы юйлени жангыртыр ючюн тёлеуле жыйыуда башхалыкъла жер-жерде алай уллу некдиле?

КъМР-ни Жамауат Палатасыны пленар кенгешинде бизни республикада кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу программаны юсюнден сёлешиннгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке