Календарь событий

09 января 2023

ТЫНГЫЛЫ РЕМОНТ БЛА БАЙЛАМЛЫ ЭСЕПЛЕ КЪУУАНДЫРАДЫЛА

Кёп болмай КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектге эм къырал программалагъа кёре,  тамамланнган жумушланы эсеплегендиле эм этилирге керек ишлени белгилегендиле.  Аны юсюнден бизге ведомствону   пресс-службасындан билдиргендиле.

ЖИГИТНИ ЖИГИТЛИГИ ЖАШАП ТУРАДЫ

Байсолтанланы Алим – анамы къарындашыды. Мен аны бла бек ёхтемленеме. Алим, жерибизге душман чапханда, уллу батырлыгъын кёргюзтюп, Къабарты-Малкъарда «Совет Союзну Жигити» деген атны биринчи болуп алгъанды, 1942 жылда, 23 октябрьде. Алай бла халкъыбызны намысын бийикге кётюргенди.

ЗИ ХЪЭТI ЗИIЭЖ ДОХУТЫР

Си сабиигъуэм щыщ зы теплъэгъуэ гуимыхуж сщыхъуащ икIи абы и ныбжь тридзауэ къызолъытэ адэкIэ си гъащIэ гъуэгуанэр зэрызубзыхуам. Класс нэхъыжьхэм сыщеджэрт а зэманым. Школым сыщыIэу, зыгъэпсэхугъуэ дакъикъэхэм ирихьэлIэу, сыджалэри си Iэпхъуамбэр зэрыпкIащ. Абы щыгъуэщ япэу узыр егъэлеяуэ щызыхэсщIар (мэдыхьэшх). Сыти сщIэну сыхьэзырт, ар згъэундэрэщхъуэн щхьэкIэ.

ЩХЬЭЖ И ХАБЗЭ ИIЫГЪЫЖЩ

Ику иту цIыху меларди 5 къекIуэлIауэ къалъытэ Катарым щекIуэкIа топджэгу зэхьэзэхуэшхуэм. Стадионибл щIэуэ яухуащ, псори метро гъуэгукIэ зэпыщIауэ, дэтхэнэ зыри сымаджэщкIэ, кхъухьлъатэ тедзапIэкIэ, тыкуэнкIэ зэгъэпэщауэ. Катарым а Iуэхум мелард 229-рэ хилъхьащ. 

Казбек Коков поздравил победителя «Классной темы» Аслана Кашежева

Глава КБР Казбек Коков поздравил учителя физики и астрономии Лицея №2 города Нальчика, кандидата физических наук, лауреата Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» Аслана Кашежева с победой во Всероссийском конкурсе учителей «Классная тема!».

Казбек Коков провёл рабочую встречу по развитию IT-технологий в республике

Глава КБР Казбек Коков обсудил с министром цифрового развития КБР Исламом Ашхотовым итоги 2022 года и задачи ИТ-отрасли в республике на предстоящий период.

Казбек Коков провёл рабочую встречу с Рустамом Калибатовым

Глава КБР Казбек Коков провёл рабочую встречу с министром здравоохранения КБР Рустамом Калибатовым.

СЫФАТЫ АРИУ, КЪАРЫУЛУ ДА ЖАНЫУАР

Гепард дунияны башында бек ариу жыртхыч жаныуаргъа саналады. Кеси да бек женгил затды. Уугга айланнганында, кийиклени ызларындан сагъатны ичинде жюз километр терклик бла къууады.

ТАБИЙГЪАТНЫ САНИТАРЛАРЫ

Адам жаратылгъандан бери да къушланы бир-бир тюрлюлери анга къуллукъ этип келедиле. Кеслери да (бала заманларында къолгъа тюшселе) иесине терк юйренедиле. Андан сора да, къудуретде тазалыкъны тутууда бек уллу магъаналары болгъан къанатлыладыла.