КАЗБЕК КОКОВ ШИМАЛ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯНЫ БАШЧЫСЫН БАЙРАМЛА БЛА АЛГЪЫШЛАГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Шимал Осетия-Аланияны Башчысын Сергей Ивановоич Меняйлону Республиканы Кюню бла эм Владикавказны Кюню бла  алгъышлагъанды. Аны юсюнден ол Инстаграмны кесини энчи бетинде жазгъанды.

«Шимал Осетия-Алания бир ызгъа эки байрамны белгилейди: Республиканы Кюнюн эм Владикавказ шахарны Кюнюн.  Регионну Башчысын Сергей Иванович Меняйлону эм битеу республикада жашагъанланы магъаналы байрамла бла  къызыу алгъышлайма.

Халкъны иш кёллюлюгюню, айнытыргъа, туугъан жерлерин бютюн да иги этерге сюйгенлерини  хайырындан, Шимал Осетия-Алания   шёндю алгъа таукел барады, социал-экономика айнытыуну битеу бёлюмлеринде белгилерча кёрюмдюле болдурады.

 Таза жюрекден багъалы хоншуларыбызгъа – битеу къарындаш республикада жашагъанлагъа саулукъ, огъурлулукъ эм монглукъ тежейме», - деп айтылады республиканы оноучусуну алгъышлау сёзюнде.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.