РЕСПУБЛИКАНЫ САУЛУКЪ САКЪЛАУ МИНИСТРИ БОЛЬНИЦАДА ЖАТХАН АЛЬПИНИСТЛЕНИ ЖОКЪЛАГЪАНДЫ

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов Республикалы клиникалы больницада болгъанды, ол анда Минги таугъа чыкъгъанда чылмыкъгъа тюшген альпинистлени жокълагъанды.

Калибатовха альпинистлени къалай бакъгъанларыны эм халларыны юсюнден айтхандыла. Эсигизге салайыкъ, мында медицина болушлукъну 11 адам алады, ала  сууукъ болумлада иги кесек тургъанлары себепли,   санларына заран тюшгенди. Экиси шёндю реанимацияда турадыла, аладан бири Къарачай-Черкес Республикаданды, ол туристлени биргелерине жол кёргюзтюп айланнганды, врачланы айтханларына кёре, аны жууукъ заманда башха палатагъа кёчюрлюкдюле.  Санкт-Петербургдан келген туристни аягъы сынып жатады. Аны аягъына операция этилгенди.

Министр больницада жатхан жолучуланы барысында жокълагъанды, аланы саулукъларыны юсюнден соргъанды. Рустам Калибатовха билдиргенлерине кёре, туристле бир кесек игирек болуп, шёндю тап халгъа келе турадыла, ала бла психологла да ишлейдиле. Врачла Минги тауну башында къыйынлыкъгъа тюшгенлеге битеу керек болгъан медицина болушлукъну бередиле.

КъМР-ни саулукъ сакълау министри бу болумну энчи контрольда тутады.   

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.