Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды. Къабарты-Малкъар къырал университетни  бошагъандан сора орус тилден бла адабиятдан дерсле берип тургъанды, отуз эки жылны ичинде уа башланнган класслагъа жюрюгенлени окъутады. 
Элде газет окъуучула бла  тюбешиуюбюзню мектепде бардыргъаныбызны себебинден, ары жыйылгъанла барысы да бир кибик, Фатимат Ибрагимовнаны юсюнден материал жазсагъыз эди, биз ыразы боллукъ эдик, деп тиледиле. Ол  элде окъутмагъан хазна сабий болмаз, аны билимлиги, школгъа биринчи кере келген сабийлеге харфланы танытыргъа, окъургъа, жазаргъа салгъан къыйынын бир адам да унутмагъанды, деген эдиле. 
Ушагъыбызны кезиуюнде   ангылагъан эдик, эллилени Фатимат Ибрагимовнаны юсюнден айтханлары тюз болгъанын. Аны кесини эрттеден бери гитче класслада окъугъанланы юйретиуде хайырланнган белгили амаллары барды. Ол да тасха тюйюлдю, алгъын  башланнган класслада совет школаны бла шёндюгю заманны излемлерин да эсге алып, кеси сынагъан эм окъууда ахшы кёрюмдюле да болдургъан амалладыла ала. 
Кёрюмдюлери уа  бардыла. Саулай алып айтханда, Ташлы-Таланы школчулары район, республикалы даражада да жетишимле болдурур ючюн къалмайдыла. Тюрлю-тюрлю район эм республикалы конкурслада, спорт эришиуледе да аланы  саугъалары асламды эм белгилерчады. Битеу саугъалары школну отоууну бир къабыргъасын алып тургъаны уа бизни сейирге окъуна къалдыргъан эди. Аланы ичинде, айтханымча, даражалы, эс бурурчалары да бардыла.   
 Энтта да бир шарт, 50 жылны ичинде ол бек аздан жыл сайын 15 сабийни окъутуп тургъанды, аланы бирин да унутмагъанды. Бюгюнлюкде элде устазла болуп ишлегенле да бардыла. Фатимат Ибрагимовна школну директору Цаколаны Тахирни къызы Жамиляны, Занибекланы Харунну жашы Ахматны, Эристауланы Иссаны къызы Лидияны, Гузиланы Жамалны жашы Мусаны, Сараккуланы Махмудну жашы Мусаны, Сараккуланы Якъубну жашы Зейтунну, Гумаланы Далхатны жашы Илиясны атларын ёхтемленип айтханды. Сагъынылгъанла эм башха педагоглада билимлерин, сынауларын да сабийледен аямагъан, ишлерине уллу кёллю болмагъан, школда ууакъ, уллу жумуш  болса да,  узакъ болжалгъа салмай тамамлагъан, тынгылы устазла болгъанларын чертгенди.  
Белгилерчады, Фатимат Ибрагимовнаны жангыз сабийи Тотрукъланы Тахирни жашы Рустам да устазлыкъны сайлагъанын. Ол да кёп жылланы элни мектебинде ишлеп тургъанды.  Шёндю Кенжеде жашайды, Нальчикде алтынчы эм онекинчи школлада окъутады. 
Белгилерчады, бу назик тиширыу жашауда тюбеген сынауланы да тёзюмлю  таулу тиширыуча ётгенин. Эгечи,  Нальчикде авариягъа тюшюп, жашаудан замансыз кетгенде, аны къызын, Мариямны кесине алып ёсдюргенди. Алай сынау анга алыкъа алда эди, анасы да андан сора къыйын ауруйду. Тёшекден хазна къопмай, тогъуз жыл жатханды,  сора дуниясын алышханды. Ол кезиуледе Фатимат Ибрагимовнаны бир кюн да тынчлыгъы болмагъанды, школда сабийле, юйде ауругъан анасы.  Мариям школну бошагъандан сора, бийик билим алыр ючюн, кючюн-къарыуун да аямагъанды. Къабарты-Малкъар къырал университетде экономика билим алып, Мариям Моллаланы Магометхан бла шёндю Вольный Аулда эки сабий ёсдюргенине, иши да усталыгъына кёре болгъанына, Фатимат Ибрагимовна неден бек къууанады.   
Ол кеси да бюгюнлюкде да тириди, башха тау эллени устазлары бла да, шёндюгю амалланы хайырлана, байламлыкъ жюрютеди, билим бериуде не жангычылыкъ бар эсе да, аланы сабийлеге тюшюндюрюрге кюрешеди.
 Кёп жылланы билим бериуде ахшы кёрюмдюле болдуруп эм тынгылы ишлегени ючюн, Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Лескен районну администрациясыны сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды. Андан сора аны элни, школну администрациясыны да бардыла сыйлы грамоталары.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды.

17.10.2021 - 09:30

Ырхыдан къорууланыугъа – 45 миллион сомдан аслам

РФ-ни Правительствосу Элбрус районда къар юзюлюуден бла ырхыладан сакъланырча  ишлени бардырыргъа 45,2 миллиондан сом берликди.

17.10.2021 - 09:30

Жетишимлерини себеби – къуралыулукъ, жигерлилик эм усталыкъ

Сыйдам автомобиль жолла  адамланы бла жюклени жюрютюуню чырмаусуз бардырыр,  къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн да керекдиле.

16.10.2021 - 08:43

«Къол усталыкъ – уллу байлыкъды, аны сакълау, тёлюден тёлюге бериу бизге борчду»

Бизни миллет ата-бабаларыдан бери да жюн ишни болмагъанча айнытып, жашауда уллу хайырын кёрюп тургъаны кертиди. Сёз ючюн, хар таулу тыширыу кийиз ура билгенди.

16.10.2021 - 08:42

Ташда оюула нени ачыкълайдыла

Балыкъ башында кёп тюрлю затлагъа тюбейсе. Бурун заманладан къалгъан менгирле, къалаланы мурдорлары, унутулгъан журтла да бардыла.