Битеуроссей жазылыугъа хазырланыу къалай барады

КъМР-ни Павительствосуну Председатели Мусукланы Алийни башчылыгъында Къабарты-Малкъар Республикада Битеуроссей жазылыугъа хазырланыу эм аны къалай бардырыллыгъына жораланып комиссияны жыйылыуу болгъанды.
Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев, Къырал статистиканы федерал службасыны Къабарты-Малкъар Республикада управлениясыны таматасы Аурика Гаштова, КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, муниципал эм шахар округланы башчылары, комиссияны келечилери эм кенгешге чакъырылгъанла да къатышхандыла.
Жыйылыуда сагъынылгъан теманы юсюнден Рахайланы Борис бла Аурика Гаштова докладла этгендиле.
Аланы билдиргенлерине кёре, жазылыу ишге хазырланыу белгиленнген мардагъа кёре барады. Район администрациялада эм шахар округлада тийишли жерлени хазырлау барады, андан сора да, жазылыу ишге къатышырыкъланы траспорт эм связь бла жалчытырча амалла этиледиле.
Муниципалитетлени келечилери ишчи халда район эм шахар округланы жазылыугъа хазырлылыкъларыны юсюнден билдириуле этгендиле, бюгюнлюкде болгъан кемчиликле къалай тамамланнганларын, хазырланыу ишле белгиленнген болжалгъа бошаллыкъларын да айтхандыла.
Жыйылыуну ахырында КъМР-ни Правительствосуну Председатели жазылыуну бардырыу бла байламлы болжалгъа салмай этиллик ишлени терклендириуге деп тийишли буюруула бергенди. Республиканы жазылыуну бардырыргъа 100 процент хазырлыгъы болургъа кереклисин чертгенди.
Битеуроссей жазылыу быйыл 15 октябрден 14 ноябрге дери барлыкъды. Билдириуле асламысында фатарлада бла юйледе жашагъанладан жыйыллыкъдыла. Къабарты-Малкъарда жазылыу ишни 1529 адам бардырлыкъды. Быйыл бюллетенни интернетни амалы бла толтурургъа боллукъду. Сентябрьде Къырал жумушла деген порталда «Халкъны жазылыуун ётерге» деген энчи сервис ачыллыкъды.
Жазылыу бла байламлы толу билдириуню Росстат 2022 жылда этерикди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.