Iэщ лъэпкъхэр ирагъэфIакIуэ

КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн хэтащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ  Хьэту Джамбулэт иригъэ­кIуэкIа видеоконференцым. Ар теухуауэ щытащ жэм лъэпкъыфIхэр гъэхъуным и Iуэху зыIутым, Iэщ лъэпкъхэр егъэфIэкIуэным.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ техникэ, апхуэдэуи технологие я лъэныкъуэкIэ зыужьыныгъэ зэрагъуэтам я фIыгъэкIэ, гъэшхэкIыу къыщIагъэкIым и куэдагъым хагъэхъуэнуи IэмалыфIхэр зэрыщыIэм.
Иужьрей илъэсипщIым ди къэралым къыщызэрагъэпэщыжащ Iэщ лъэпкъыфI щагъэхъу мэхъумэш IуэхущIапIэу минитI, Iэщ мин 792-м нэблагъэ зыщIэхуэну Iуэхэр яухуащ. IэнатIэм гулъытэ зэригъуэтам и фIыгъэкIэ, гъэшу къашым процент 25,6-кIэ хэхъуащ.
УФ-м Къэрал статистикэмкIэ и къулыкъу щIапIэу Кавказ Ищхъэрэм щиIэ къудамэм къызэритамкIэ, 2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш IуэхущIапIэхэм щагъэхъу Iэщыш­хуэхэм я бжыгъэр мин 272-м щынэблэгъащ, абы щыщу мин 136,2-р жэмщ.
ШэхэкI продукцэу къыщIагъэкIащ тонн 13-м щIигъу, про­центкIэ къапщтэмэ, илъэс кIуам и япэ илъэс ны­къуэм­ елъытауэ процент 124-рэ мэхъу. Кхъуеймрэ ­кхъуейлъалъэмрэ процент 12,8-рэ е тонн 1,5-кIэ хэ­хъуащ.­
КъБР-м и мэкъумэш хозяйствэхэм гъэм и мазихым къриубыдэу зы жэмым хуэзэу шэуэ къыщIашащ килограмм 3741-рэ, ар нэгъабэ и япэ мазихым зэрыхъуу щытар килограмм 3136-рэт.

Уэркъ Жыраслъэн.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:04

ЛЭЖЬЫГЪЭМ ХУЭЖЫДЖЭР НАРТОКЪУЭ СУЛЪТIАН

Нартокъуэ СулътIан Хьэмзэт и къуэр I955 гъэм мэкъуауэгъуэм 3-м КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ щIыналъэм хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм къыщалъхуащ.

22.01.2022 - 09:04

НЭХЪ БЗАДЖЭР

КЪУАЖЭМ дыхьэщ, джэдэщым зыщIигъэбзахэри, зы джэд ирихьэжьащ бажэм. Хьэр кIэлъыпхъэра щхьэкIэ, щIыхьакъым - яIэщIэкIри мэзым зыщIидзащ. Мэзым дыгъужь ныбаджэр къыщрихьэлIащ.

22.01.2022 - 09:03

ТХЫДЭМ И ЛЪАГЪУЭХЭР

«Тхыдэм и лъагъуэхэр» – аращ зэреджэр «Антарес» щIыналъэ центрым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Курортхэмрэ туризмэмкIэ министерствэмрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни

21.01.2022 - 09:30

ТЭРЧ ГИМНАСТКЭХЭР ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

ЩIышылэм и 12-17-хэм Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм дэт «Манеж» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм художественнэ гимнастикэмкIэ я зэхьэзэхуэ.

21.01.2022 - 09:30

ЩХЬЭГЪУСЭ

Зэгуэр лIы Iущ гуэрым и деж зы бзылъхугъэ къакIуэри къыжриIащ:
- ИлъэситI ипэ си щхьэгъусэм сэрэ ди нэчыхьыр птхауэ щытащ. Иджы нэчыхьыр схуэкъутэж, сыхуейкъым афIэкIа сыдэпсэуну.