МафIэсгъэункIыфIхэм я фэеплъ Налшык къыщызэIуах

Урысей МЧС-р къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ илъэс 28-рэ щрикъум ирихьэлIэу Налшык къыщызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мафIэсгъэункIыфIхэм я фэеплъ.

МафIэсгъэункIыфI-­къегъэлакIуэ часть №1-м и унэм деж къыщызэIуаха фэеплъыр теухуащ а IэнатIэм и тхы­дэмрэ абы и лэжьакIуэхэм къагъэлъагъуэ лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ. Фэ­еплъыр ирагъэщIащ Уры-сей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым МафIэ­сым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IуэхущIапIэм я лэжьакIуэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ республикэм ­щып­сэухэмрэ зэхуахьэса мылъкукIэ. Фэеплъым тратхащ урыс тхакIуэ Ги­ляровс­кий Владимир и сатырхэр: «Каждый пожарный - герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой»
Мы Iуэхур къыхэзылъхьар Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Дзугаев ­Георгийщ. Фэеплъыр и Iэ­дакъэщIэкIщ ди щIыпIэм щыщ скульптор Катони Станислав.
Фэеплъыр къыщызэIуа­хым мы Iуэхум зыкърагъэ­хьэлIащ КъБР-м щыIэ федеральнэ инспектор нэ­хъыщ­хьэ Ткачёв Евгений, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Афэ­щIагъуэ Михаил, ­КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэ­щIым и къуэдзэ - инфраструктурэмрэ цифровой зыужьыныгъэмкIэ ­министр Бэлэтокъуэ Владимир, Урысей МЧС-м и Управленэ ­нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI ­къулыкъум и полковник ­На­дёжин Михаил, Налшык къалэ адми­нистрацэм и тхьэмадэ ­Ахъуэхъу Таймураз, республикэм и министерст­вэ­хэмрэ ведомст­вэ­хэмрэ я лIыкIуэхэр, Ма­фIэ­сым пэ-щIэт IуэхущIапIэм и ветеранхэр, Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм, абы и къу­дамэхэм я лэжьакIуэхэр.
Ткачёв Евгений, Бэлэто­къуэ Владимир, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ Зэ­щIэу­зэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм ­(пенсионерхэм) я Налшык къалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Абдуллаев Мустэфа (ар зи унафэщI жылагъуэ IуэхущIапIэр жы­джэру хэтащ фэеплъым ­папщIэ ахъшэ зэхуэ­хьэ­сыным), Надёжин Михаил сымэ къегъэлакIуэхэм ­ехъу­э­хъуащ я махуэмкIэ.

 

УАРДЭ Жантинэ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.