Ариулукъгъа итиннген адам тёгерегине насыпны жаяды

Бегирек не магъаналыды: тыш сыфатмы, ич дуниямы? Аны юсюнден даулашла эрттеден келедиле. Алай эсе да, тиширыула, къайсы ёмюрледе да, болумлада да кеслерин жасаргъа итиннгендиле. Бизни бюгюннгю ушакъ нёгерибиз да кесини Инстаграммында - sereniti07 (анга 25 мингнге жууукъ адам жазылыпдыла) тиширыуланы ариу кийинирге, заманларын хайырлы ётдюрюрге юйретеди, кёп сейирлик жашырынлыкъланы ачыкълайды.
Мариям Османланы Русланны бла Залийханланы Венераны юйюрлеринде туугъанды. Сабийлиги Кисловодскда ётгенди. Анда орта билим алып, Экономиканы бийик школунда Право жаны бла факультетни тауусханды. Фахмулу жырчыбыз Габаланы Тенгиз бла юйюр къурап, бюгюнлюкде Мариям Нальчик шахарда жашайды, ала жашчыкъ ёсдюредиле.
- Мариям, моданы юсюнден ушагъыбызны башлардан алгъа, китаплагъа сюймеклигинги юсюнден айтсанг эди. Къаллай чыгъармаланы бегирек жаратаса? Сора бюгюнлюкде, Интернет бекден бек жайыла баргъан чакъда, социал сетьле китапланы алышындырып къоймазламы?
- Кертиси бла да, китапла жюрегимде энчи жерни аладыла. Алагъа сюймеклигим а таматаларымдан келеди. Анамы жанындан аппам китап окъургъа сюйгенди, анамы да алай юйретгенди. Ол а андан манга бла къарындашыма ётгенди. Атамы жанындан аммам да уллу библиотека жыйгъанды, таулу жазыучуланы, баям, барысыны да чыгъармаларын андан билеме.
Энчи ол неда бу жанрны сюеме деп айталлыкъ тюйюлме, нек дегенде, абадан бола баргъанынг бла излемлеринг да тюрленедиле. Алай кечеге бир ненча бет окъумагъанлай жукълаялмайма, ол мени жоругъумду. Китапла къарыу бергенчадыла.
Интернет тёгерекдеги дуния бла байламлы болургъа ахшы амалды. Алай анда, китапладача, терен магъана жокъду.
- Моданы юсюнден сайтлада, журналлада хар тиширыуда бир-бир кийимле борчлу халда болургъа керекдиле, деп жазылады. Ол къауумгъа къаллай кийимле киредиле?
- Хар кимге да жарагъан кийимлени къаууму барды демеклик тюз тюйюлдю. Манга гардеробларын жыяргъа тюрлю-тюрлю тиширыула келедиле, аланы араларында студентле, спортчула, офисде ишлегенле, юй бийчеле да бардыла. Хар бирине да бирча жарашхан амал жокъду. Бютюнда бусагъатда - дин, миллет, социал энчиликлени эсге алсакъ, биреу узун этекли жыйрыкъланы сюеди, кюнню ичинде кёп жерде болуп, аслам жумуш тамамлагъан адам а не къадар эркин кийимлени излейди.
- Мариям, алагъа гардеробла жыйгъанда уа файдаларын эсге аламыса? Къалай-алай болса да, республикабызда жашагъанланы асламысыны юслерине кёп ахча жоярча къолайлары жокъду.
- Адам къаллай бир ахча къоратыргъа боллугъуна, сёзсюз, къарайма. Жангы клиент бла ишлеп башлардан алгъа анга анкетаны иеме – анда ол бегирек къаллай кийимлени жаратханыны, жашаууну энчиликлерини, диннге кёз къарамы, къаллай тюрсюнлени жаратханыны юсюнден эм кёп башха соруула бериледиле, ол санда къаллай бир ахча жояллыгъы да. Ансыз мени болушлугъуму магъанасы боллукъ тюйюл эди.
Хау, кийимлени бир миллионнга да алыргъа жарарыкъды, алай ол кимни къолундан келликди. Сора жыйрыкълагъа аллай бир ахча къоратыргъа керекмиди?..
- Моданы экспертича, адамгъа кийиннгенине кёре тюбейдиле дегеннге уа къалай къарайса?
- Жамауат биринчи кере кёрюп этген оюмну магъанасы уллу болгъанына, адам бла байламлыкъ жюрютгенде анга эс буруллугъуна толу ийнанама. Инсанны акъылыны, ниетини юсюнден къаллай бир айтылса да, биринчи тюбешиуден къалгъан ыз унутулмайды. Сора кесинги юсюнгден ахшы оюмну къояр ючюн, ахыр мода бла кийиннгенден эсе, тизгининги жыйып чыкъгъан бегирек керекди.
- Эшикге, ишге, тенгле бла тюбешиулеге ариу жасалып чыгъып, юйде тургъанда уа тизгинлерине артыкъ эс бурмагъан адамла да бардыла.
- Ол бек уллу жангылычды. Бир жанындан, хау, хар бирибиз да тизгинни юсюнден сагъыш этмегенлей, тынч-ырахат олтурур жерибиз болса сюебиз. Алай аны хатасындан эм жууукъ, сюйген адамларыбыз – юйдегилерибиз бизни дайым тапсыз сыфатлада кёредиле. Бирси жанындан а, юйде да ариу турурча, кёпле сагъыш этгенча,  кёп заман неда къыйын изленмейди – бир-эки жыйрыкъ, кёнчек бла ёрге жан тамамдыла. Аланы бек багъа да болмай тюкенледе алыргъа боллукъду. Алай бла юйде да тапчыкъ кийинип, чачны ариу жыйып олтурсанг, кесинге да хычыуун, ахлуларынга да ариу кёрюнюрюксе. Сора, кесин жасаргъа, тёгерекни ариу этерге итиниулюк адамны эм ахшы ышанларындан бириди, ол инсаннга кесин насыплы адамныча сезерге болушады. Аллай адам а, башхаланы да кёллерин кётюре, тёгерегине насыпны, ышарыуланы жаяды.
- Мен ангыламагъан, тюзюн айтханда, ангыларгъа сюймеген бир зат барды: ол да тойлагъа къалай болса да кийинип барыу. Неда къайгъы сёзге ариу жасалып, сахнагъача боялып, дух ийиси да мындан ары бара келген. Аллай затлада бир жорукъ болургъа тийишлиди.
- Стиль деген, бек биринчи, тургъан, баргъан жеринги излемлерине кёре тизгининги жыя билиудю. Сёз ючюн, паркга-бийиктабан чурукълада бла байрам жыйрыкъда, окъуугъа неда ишге уа спорт кийимледе барыу ариу кёрюнмейди.
Тойланы юслеринден энчи айтыргъа сюеме. Тиширыула тизгинлерин жыяргъа итиннгенлери бек ахшыды. Алай мардадан озгъанла да тюбейдиле. Жангы тойгъа – жангы жыйрыкъ дегенле аз тюйюлдюле. Мен аны эски заманладан къалгъан адетге, бирде уа керексиз къоранчлаэтиуге да санайма. Кёп белгили адамла, артистле «кюйюз» жолларына бир жыйрыкъда талай кере чыгъыуну дурус кёредиле.
Эр кишиле уа, жарсыугъа, тойгъа барабыз деп уллу сагъыш этмегенчадыла. Жолдан къайтханлагъа ушайдыла. Баям, тойлада дресс-кодну кийириу биреуню къууанчына къатышханда уллу кёллю болмазгъа болушур эди.
- Мариям, сау бол ушагъынг ючюн, айтханынг тиширыуларыбызгъа жарарыгъына ишеклигим жокъду. Ахырында, баям, кёп газет окъуучулагъа сейир сорууну берирге излейме. Тенгиз бла къалай танышханыгъызны, юйюр къурагъаныгъызны юсюнден билдирсенг эди.
- Биз къарачай-малкъар жаш тёлюню айныуунг себеплик этген «Эльбрусоид» фондда танышханбыз. Анда кёп жашла, къызла бир бирлерин тапханларын да белгилерге тийишлиди. Талай жылны шуёхлукъ жюрютгенбиз. Эсде болмай тургъанлай ол манга энчи эс буруп башлагъанды, ючюнчю тюбешиуюбюзде уа мени бла юйюр къураргъа сюйгенин айтханды. Мен да, мычымай, ыразылыгъымы билдиргенме.
Ашыгъыулукъ этгеннге санамайма, нек дегенде эки жылны ичинде аны огъурлу, ариу ниетли адамныча таныгъанма. Алай ол кезиуде экинчи курсда окъугъаным ючюн, юч жылны университетни бошагъынчы сакълагъанбыз. Тенгиз модада башламчылыгъымда билеклик этеди, ол угъай ариу кийиниуню, тизгин жыйыуну юсюнден Инстаграммда айтыргъа биринчи ол кёллендирген эди.
Мен Кавказны тиширыулары окъуулары , билимлери кенг болса, оюмларын адепли къорууласала, жюреклери къуруда жашнасала, ачыкълай къалсала, сюеме.

Ушакъны Кульчаланы Зульфия

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды.

17.10.2021 - 09:30

Ырхыдан къорууланыугъа – 45 миллион сомдан аслам

РФ-ни Правительствосу Элбрус районда къар юзюлюуден бла ырхыладан сакъланырча  ишлени бардырыргъа 45,2 миллиондан сом берликди.

17.10.2021 - 09:30

Жетишимлерини себеби – къуралыулукъ, жигерлилик эм усталыкъ

Сыйдам автомобиль жолла  адамланы бла жюклени жюрютюуню чырмаусуз бардырыр,  къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн да керекдиле.

16.10.2021 - 08:43

«Къол усталыкъ – уллу байлыкъды, аны сакълау, тёлюден тёлюге бериу бизге борчду»

Бизни миллет ата-бабаларыдан бери да жюн ишни болмагъанча айнытып, жашауда уллу хайырын кёрюп тургъаны кертиди. Сёз ючюн, хар таулу тыширыу кийиз ура билгенди.

16.10.2021 - 08:42

Ташда оюула нени ачыкълайдыла

Балыкъ башында кёп тюрлю затлагъа тюбейсе. Бурун заманладан къалгъан менгирле, къалаланы мурдорлары, унутулгъан журтла да бардыла.