Къэухьым зезыгъэужь

Дуней псор зэлъэ­­зы­гъэщIыса инджы­лы­зы­бзэр къы­зэхъулIэ щIалэ­гъуа­лэм ящыщщ Дзэгъэл Алёнэ. ПэщIэдзэ классхэм щы­щIэсым щегъэжьауэ, абы а бзэр фIыуэ илъэ­гъуащ икIи ар IэщIагъэу къызэ­рыхихынум зэи шэч къыт­рихьакъым.
- Бзэ зэмылIэужьыгъуэ­хэр зэбгъэщIэным уи къэу­хьым зрегъэужь. Сэ сыт щыгъуи сыщIэхъуэпсу щытащ зэдзэкIакIуэ сыхъуну е туризмэм епхауэ сылэжьэну, - жеIэ Дзэгъэлым.
Алёнэ ехъулIэныгъэ иIэу къиухащ Пятигорск къэрал университетым Дунейпсо сервисымрэ туризмэмкIэ, хамэ къэрал бзэхэмкIэ и инс­титутыр. ЩIэныгъэ нэ­хъыщ­хьэ зэрызригъэгъуэ­ту, ар Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм стажировкэ ягъэ­кIуащ, лэжьэни абы щы­щIидзащ. ИлъэсиплIкIэ Дзэ­гъэ­лыр щыIащ Дубайрэ Абу-Даби къалэмрэ я хьэ­щIэщ зыбжанэм, административнэ лэ­жьыгъэ щигъэзащIэу.
- Сыкъыщалъхуа лъахэм сы­пэIэщIэт, хамэ лъэпкъ сыхэтт, лэжьэн япэу щIэздзэу арат - зэ еплъыгъуэкIэ ар укъизыгъэкIуэтыжынт. Арщ­хьэкIэ лэжьэгъу къыс­хуэхъуахэр къыздэIэпы­къуащ, щIэх дыдэуи Iуэхум сы­хэгъуэзащ, а щIыпIэр зэ­рыхуабэми сесат, - жеIэ Алёнэ.
Дзэгъэлыр лъэпкъ зэ­мылIэужьыгъуэ куэдым щыщ­хэм ядэлэжьащ, фIэгъэщIэгъуэну я щэнхабзэхэр зригъащIэу, езыми ди адыгэ хабзэм хигъэ­гъуазэу. «СфI­э­хьэлэмэту сыкIэ­лъыплъащ ОАЭ-м щыпсэухэм я псэукIэ-щы­IэкIэм. А къэралым и зыу­жьыкIэм укъимыгъэуIэбжьу къанэркъым, апхуэдизкIэ псынщIэу зехъуэжри. ИтIа­ни, сыхуейт сыкъэ­кIуэ­жыну», - пещэ хъыджэбзым.
Алёнэ Къэбэрдей-Балъкъэрым гукIи псэкIи пыщIати, нэгъабэ къигъэзэжащ икIи зэман имыгъэкIуэду и ужь ихьащ и IэщIагъэр къыщигъэсэбэпын лэжьыгъэ къы­зэригъуэтыным. Тэрч къа­лэм «Hogwarts» центрыр къызэрыщызэ­Iуахыр щызэхихым, хъы­джэбзыр абы ­кIуащ. Иджыпсту абы ире­гъаджэ я ныбжькIэ гуэша гуп зыбжанэ, зырызу зы­дэ­ла­жьэхэри яхэту. Иужь­рейхэр цIыху 15 мэхъури, я щIэныгъэм хагъахъуэ зэ­пытщ, Дзэгъэлым деж кIуэн зэ­рыщIадзэрэ.
- «Hogwarts» IуэхущIапIэр къызэрызэIуахрэ куэд мы­щIами, кIуэ пэтми ди гъэсэнхэм къахохъуэ. Мыбдеж инджылызыбзэм къи­щы­нэ­мыщIа, франджыбзэри испаныбзэри щрагъащIэ, ап­хуэдэуи сабийхэм нэхъ пасэу заужьын, курыт школым хуагъэхьэзырын щхьэ­кIэ щадолажьэ. Гъэмахуэ зэманым центрым лагерь къызэрегъэпэщри, абдежи сабийхэм Iэмал яIэщ хамэ къэрал бзэхэр зрагъащIэурэ я нэгу зрагъэужьыну. ­ИкъукIэ срогушхуэ зи Iуэхум фIыуэ хэ­зыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ IэщIагъэлIхэм ­са­дэ­лэжьэну си насып къы­зэрырихьэкIам, - жеIэ абы.

Тэрчокъуэ Iэдииху.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

ТЫРГЪЭТАУЭ ПЭГЪУНЭГЪУУ

 КъБКъУ-м и юридическэ факультетым илъэсым щIигъукIэ щеджауэ, МафIэдз Заирэ и зы махуэ закъуэм псоми зригъэхъуэжащ.

17.10.2021 - 09:30

ПРОХЛАДНЭ-ЕЛЪХЪУЭТ ГЪУЭГУР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ Прохладнэ-Елъхъуэт гъуэгум щыщу километри 9,4-рэ щызэрагъэпэщыж щIыпIэм.

16.10.2021 - 08:14

ХЬЭЛЫГЪУМ И МАХУЭ

Нобэ, жэпуэгъуэм и 16-р, ЩIакхъуэм (хьэлыгъум) и дунейпсо махуэщ (World Bread Day). Ар щагъэлъапIэ ЩIы Хъурейм тет къэралхэм я нэхъыбапIэм.

16.10.2021 - 08:13

НОБЕЛЬ И САУГЪЭТЫМ И ЛАУРЕАТ

1952 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Истамбыл къыщалъхуа Памук Орхьэн дунейм щынэхъ тхакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ.

16.10.2021 - 08:12

ЩIЭУПЩIЭ ЗИIЭ IЭЩIАГЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ иджыблагъэ егъэджэныгъэмкIэ Мэзкуу щызэхаша дунейпсо щIэнIуатэм хэтащ.