Кавказ Ищхъэрэм и курортхэм ИлъэсыщIэ уэздыгъэхэр щыщIагъанэ

Кавказ Ищхъэрэм бгы лыжэкIэ къыщажыхь и курортхэм а спорт лIэужьы­гъуэр фIыуэ зылъагъу псори кърагъэб­лагъэ 2019 гъэм къуршхэм щыIущIэну. ­Курорт псоми къызэрагъэпэщынущ цIыкIухэри балигъхэри дэзыхьэхыну ­нэгузыужь Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэр.

Къапщтэмэ, Къэрэшей-Шэрджэсым и «Архъыз» курортым зыгъэпсэхуакIуэхэр щрагъэблэгъэнущ удз зэмылIэужьы­гъуэхэм къыхащIыкIа шейхэмкIэ, IэфIы­кIэхэмкIэ.
Шэшэным и «Ведучи» курортым сабийхэм папщIэ ИлъэсыщIэ псей щагъэувынущ икIи абы иращIэкIыну гуфIэгъуэхэр ды­гъэгъазэм и 31-м шэджагъуэм ирихьэлIэу щIадзэнущ. Сабий псоми IэфIыкIэхэр, нэгъуэщI тыгъэхэр хуагуэшынущ.
Ингушым и «Архми» курортым я зэфIэ­кIыр щагъэлъэгъуэнущ республикэм и артистхэм.
Iуащхьэмахуэ щыIэ курортым и кIапсэ ­гъуэгухэр дыгъэгъазэм и 31-м сыхьэт 17-м нэсыху лэжьэнущ. ИлъэсыщIэм и япэ махуэм туристхэр метр 3847-рэ зи лъагагъ щIыпIэм щыIэ «Гара-Баши» станцым нэс дэкIыфынущ.
Нэгузыужь программэхэр хьэщIэхэм ­папщIэ ягъэхьэзырынущ хьэщIэщхэр, ресторанхэр, туристхэм я нэгу зыщрагъэужь комплексхэм.
Кавказ Ищхъэрэм и курортхэм фрагъэблагъэ!

Поделиться: