Псей нэхъыщхьэм деж

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зэрихьэу Бахъсэн ­къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и утыкум деж ды­гъуасэ ИлъэсыщIэ зэхы­хьэ дахэ щекIуэкIащ. Псей ­нэхъыщхьэм зэхуишэсат цIыкIуи ини, псоми фIыуэ ялъагъу махуэшхуэм пежьэу.

Абы хэтащ щIыпIэ администрацэм, еджапIэхэм я лэжьакIуэхэр, сабийхэр. Пшыхьым кърихьэлIахэм         я гукъыдэжыр къаIэтырт утыкум ит Уае Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ. Ахэр я пашэу, зэIущIэ гуапэм хэтахэм псейр къафыхьащ, уэрэдхэр жаIащ. Сыт щыгъуи хуэдэу, концерт гъэщIэ­гъуэн ягъэхьэзырат къы­зэгъэпэщакIуэхэм. Япэ­щIы­кIэ Уае Дадэмрэ са­бийхэмрэ зэпеуащ къуа­жэхь­хэр къэщIэнымкIэ, джэгу­­кIэ зэмылIэужьы­гъуэ­хэмкIэ, усэ къеджэ­нымкIэ. АдэкIэ нэгу­зыужь Iуэхум пащащ Бахъ­сэн къа­лэм и къэфакIуэ гуп­хэмрэ уэрэджыIакIуэ­хэмрэ.
Уае Дадэмрэ Уэс Гуа­щэмрэ я гъусэу фэеплъ сурэтхэр зытрагъэхащ къалэдэсхэм.

 

ИСТЭПАН Залинэ.
Поделиться: