КъБР-м и Iэтащхьэм «Кавказ» къэрал гъуэгум щыщ Iыхьэм щекIуэкI лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зищIащ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ Р-217 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщу зэрагъэпэщыж Iыхьэм деж икIи зригъэлъэгъуащ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр.
Гъуэгум и 14-нэ километрым деж щокIуэкI Старэ Шэрэдж къыщыщIэдзауэ Аргудан нэсу гъуэгур нэхъ бгъуэ щIыным, лъэныкъуитI фIэкIа ущызэблэкI мыхъуу щытар иджы машиниплI зэбгъурыту техуэн хуэдэу зэхъуэкIыным теухуа лэжьыгъэхэр. КъБР-м транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр ДыщэкI Аслъэн зэрыжиIамкIэ, лъэныкъуитIкIэ фIэкIа ущызэблэкI мыхъу гъуэгу Iыхьэр пэлъэщыркъым автомобилхэр тэмэму зекIуэным, сыту жыпIэмэ зы жэщ-махуэм къриубыдэу абы ирокIуэ автомобиль мин 25-рэ.
IэщIагъэлIхэм гъуэгур къызыхуэтыншэу щызэрагъэпэщыжым ар нэхъ бгъуэ ящIащ, псы жапIэщIэхэр хуащIащ, гъуэгур яубэри, абы тIэунейрэ асфальтыр тралъхьащ, апхуэдэуи нэхъ шынагъуэу къалъытэ щIыпIэхэм деж къэухьхэр Iуагъэуващ.
Мы зэманым а щIыпIэм щокIуэкI гъуэгу щхьэфэр гъэжыным, зэхэкIыпIэхэр хуэщIыным, автопавильонхэр гъэувыным ехьэлIа лэжьыгъэхэр, а псом къадэкIуэуи, гъуэгухэр къызэрагъэнэхуну Iэмыпсымэхэр ибгъухэм деж щагъэув, лъэс зекIуапIэхэр хуащI. Лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «Кавказ» федеральнэ автомобиль гъуэгухэм я управленэм къалэн къазэрыщищIам тету.
Лэжьыгъэхэм щеплъым апхуэдэуи и гугъу ящIащ Аргудан къыщыщIэдзауэ Урыху нэсыху, Осетие Ищхъэрэ - Аланием и гъунапкъэм нэсу, гъуэгур нэхъ бгъуэ щIыным хуэунэтIа лэжьыгъэхэми. 2020 гъэм и кIэм зэгурыIуэныгъэ зэращIылIауэ щытащ гъуэгу километр 15-м елэжьыным теухуа проект-сметэ документацэр зэхэлъхьэным теухуауэ. Лэжьыгъэхэм 2022 гъэм щIадзэнущ. Мыбдежми гъуэгур нэхъ бгъуэ ящIынущ автомобилиплI щызэблэкIыфын хуэдэу, ахэр зэтримыхьэн папщIэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

ТЫРГЪЭТАУЭ ПЭГЪУНЭГЪУУ

 КъБКъУ-м и юридическэ факультетым илъэсым щIигъукIэ щеджауэ, МафIэдз Заирэ и зы махуэ закъуэм псоми зригъэхъуэжащ.

17.10.2021 - 09:30

ПРОХЛАДНЭ-ЕЛЪХЪУЭТ ГЪУЭГУР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ Прохладнэ-Елъхъуэт гъуэгум щыщу километри 9,4-рэ щызэрагъэпэщыж щIыпIэм.

16.10.2021 - 08:14

ХЬЭЛЫГЪУМ И МАХУЭ

Нобэ, жэпуэгъуэм и 16-р, ЩIакхъуэм (хьэлыгъум) и дунейпсо махуэщ (World Bread Day). Ар щагъэлъапIэ ЩIы Хъурейм тет къэралхэм я нэхъыбапIэм.

16.10.2021 - 08:13

НОБЕЛЬ И САУГЪЭТЫМ И ЛАУРЕАТ

1952 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Истамбыл къыщалъхуа Памук Орхьэн дунейм щынэхъ тхакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ.

16.10.2021 - 08:12

ЩIЭУПЩIЭ ЗИIЭ IЭЩIАГЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ иджыблагъэ егъэджэныгъэмкIэ Мэзкуу щызэхаша дунейпсо щIэнIуатэм хэтащ.