Пресс-конференция «Алгъа таукел атламай, бусагъатдагъы технологиялагъа кёчмей жарарыкъ тюйюлдю»

РФ-ни Президенти Владимир Путин кесини кезиулю 14-чю пресс-конференциясын бардыргъанды.  Анга бир да болмагъанча кёп журналист къатышханды – битеу да 1702 (былтыр а-1600).
Аны энчилиги недеди дегенде, регионланы басма органларыны келечилерини башха жылладан эсе кёп эдиле. Къырал башчы бла тюбешиу баргъан 3 сагъат бла 43 минутну ичинде анга соруула берирге 53 журналист жетишгенди, аладан тогъузусу тыш къыраллыла болгъандыла.

Озгъан жылны
итоглары
Владимир Путин, хар замандача, сёзюн жылны баш эсеплерин туура этиуден башлагъанды. Тогъуз айны ичинде битеулю ич продукт (ВВП) 1,7 процентге ёсгенди. Промышленность производство терк атламла бла айныгъанды: 2017 жылда аны ёсюмю  2,1 процент болгъан эсе, быйыл январь - октябрь айлада - 2,9 процент. Баш капиталгъа инвестицияла 4,1 процентге кёп салыннгандыла. Ишсизлени саны азайгъанды, алтын-валюта резервле уа кобейгендиле. Пенсияны орталыкъ ёлчеми 2017 жылда 13677 сом болгъан эсе, быйылны ахырына 14163 сомгъа жетерикди.
Экономиканы
юсюнден
Андан сора Президент соруулагъа жууапла бериуге кёчгенди. Биринчиси миллет проектлени юсюнден эди. Владимир Путин, экономиканы шёндюгю болумуна багъа биче, демографияны, саулукъ сакълауну, культураны, экологияны, россейлилени жашаулары бла байламлы башха магъаналы бёлюмлени айнытыуну  бютюн къыйматлы амаллары керек болгъанларын  ангылатханды. «Мен кёп кере айтханма, энтта да къатларгъа сюеме: бизге алгъа уллу атлам этерге керекди. Жангы технологиялагъа кёчмей жарарыкъ тюйюлдю. Ансыз къыралны келир заманы болмазлыгъы баямды. Биз анга тюшюнюрге керекбиз. Битеу болгъан кючюбюзню жыйышдырып, аны айныуну баш жолларына бурургъа керекбиз», - дегенди Президент.
Къырал башчы  12 миллет проектге 20 триллион сом бёлюнюрюгюн билдиргенди эмда ала жетишимли толтуруллукъларына ишекли болмагъанын да айтханды.
Урушну юсюнден
Ядерный урушну юсюнден соруугъа жууаплай, Путин аллай къоркъууну битеу дунияда да сансыз этерге, башын жабаргъа  кюрешгенликге, ол барды дегенди.  «Сауутланы чыгъарыугъа чек салыуну халкъла аралы системасы оюла тургъанын кёрюп турабыз да. АБШ хауада къорууланыуну юсюнден (ПРО) келишимден чыкъгъандан сора, бизге сауутларыбызны жангыртыргъа, игилендирирге тюшгенди. Артда къычырып турмасынла биз бийлик этерге сюебиз деп. Ол тюйюлдю къайгъыбыз, биз тенгликни сакъларгъа, кеси къоркъуусузлугъубузну жалчытыргъа итинебиз»,-дегенди ол.
Украинаны юсюнден
Украинадан журналист Россейде башха президент болса, ол заманда эки къыралны арасында хал игиленирикди деген оюмун билдиргенди. Путин анга былай жууаплагъанды: «Иш къырал башчыда тюйюлдю, адамлагъа ол не кёзден къарагъанындады. Биз Украинаны битеу жеринде,ол санда Донбассда да, мамырлыкъ, ырахатлыкъ болурун, ала жашнарларын сюебиз. Бизге ол керекди, нек дегенде Украина бла сатыу-алыуубуз, экономика байламлыкъларыбыз кюч ала барадыла. Алай Киевде  Россейни, оруслуланы кёрюп болмагъан, ёз халкъына таплыкъны ангыламагъан къуллукъчула олтургъанлары къадар, ырахатлыкъ боллукъ тюйюлдю».
Къырал оноучуланы юслеринден
Бир-бир къырал къуллукъчуланы акъылсыз сёлешгенлерини, оноу этиу амалланы тюрлендирирге кереклисини юсюнден соруугъа жууаплай, къырал башчы бир-бирлеге къарап, саулай системаны аманларгъа жарарыкъ тюйюлдю, дегенди.
- Бизде ёмюрледен бери да  былай айтылып келеди: патчах  игиди, алай аны тёгерегиндегиле уа уручула бла тонаучуладыла.  Болсада  иш бармай эсе, барысы да терсдиле,-дегенди Владимир Путин. — Къуллукъчуланы юслеринден айтханда уа, аланы араларында айтханларын-къалгъанларын билмегенле, къуллукъгъа анга тийишли болмай тургъанлай тюшгенле, акъылсыз сёлешгенле да бардыла.
Бу сферада халны игилендирир ючюн, къырал башчы оюм этгенден, юч атлам этерге керекди: къырал контрольну системасын къайтарыргъа, жамауат контрольну кючлендирирге эмда регионлада жалынчакъсыз басма органлагъа себеплик этерге.
Кесини юсюнден
Журналистле президентни  кесини юсюнден да сормай къоймагъандыла. Аладан бири аны саулугъу не халда болгъанын билирге сюйгенди.  «Ёллюк тюйюлме, бир да сакъламагъыз»,-деп кюлгенди Путин.
Къачан къатын аласыз, деген соруу да къырал башчыны, башхаланы да  кюлдюртгенди. «Кёремисе аны, кеси юйдегилиди да, мени да ызындан тартыргъа сюеди. Хо, алай  окъуна болсун. Тюз акъыллы адамча мен алай этерге керек боллукъ болурма, эштада» - деп ышаргъанды Владимир Путин.

 

Текуланы Хауа хазырлагъанды.
Поделиться: