Шахарчылагъа – омакъ сквер эмда айбатландырылгъан арбазла

Кёп болмай Чегемде «Шахарда болумну игилендириу» деген къырал программаны чеклеринде жангыртыу ишледен сора  Хорламны сквери ачылгъанды.  Жыйылгъанланы жангы, омакъ объект бла алгъышларгъа КъМР-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары - инфраструктура эмда цифралы айныуну министри Владимир Болотоков, Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев да келгендиле.
Ала сквер шахарны бетине бютюн да айбатлыкъ къошханын белгилеп, кёпле, ол санда бу тийреде жашагъанла, бери солургъа терк-терк  келе турлукъларына ышаннганларын  билдиргендиле. Объектни графикден таймай заманында ишлегенлери ючюн подряд организациягъа да ыспас этгендиле.
Сагъынылгъан къырал программаны чеклеринде шахарда кёп фатарлы сегиз юйню арбазына тынгылы ремонт этилгенди. Ол санда бордюрла салгъандыла, асфальт жайгъандыла, шинтикле, урнала, чыракъла да орнатылгъандыла. Министр тёгерек-башха къарагъандан сора юйледе жашагъанла бла да тюбешгенди. Ызы бла  Сабий эм жаш тёлю спорт юйде болгъанды, анда секцияла бла шагъырейленнгенди эмда спортчула бла да  ушакъ бардыргъанды.

 

 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: