Ишчи усталыкъланы даражаларын ёсдюрюрге кереклиси чертилгенди

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуу Нальчикде Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжде бардырылгъанды. Депутатла орта профессионал билим берген окъуу учрежденияланы башчылары бла бирге ишчи усталыкъланы даражасын ёсдюрюуню, билим бериуню шёндюгю программаларын сингириуню, саулукълары осал болгъанлагъа билим алыргъа тийишли амалла къурауну  мадарларын сюзгендиле. Кенгешни комитетни башчысы Светлана Азикова бардыргъанды.
Ол, тюбешиуню ача, жыйылгъанланы болгъан кемчиликлени, жетишмеген затланы юслеринден ачыкъ айтыргъа чакъыргъанды. «Орта профессионал билим берген учрежденияланы конкуренциягъа чыдамлы этер ючюн тийишли окъуу эм ырысхы базалары болургъа, шёндюгю билим бериу стандартланы кийирирге кереклисин барыбыз да ангылайбыз. Бюгюн биз терен ушакъ бардырып, бу системада болгъан кемчиликлени тамамлауну жолларын табарбыз деп ышанама»,-дегенди ол.
Республикада орта профессионал билим бериу системаны болумуну, аны айнытыуну жолларыны юслеринден баш докладны жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни орунбасары Ирина Шонтукова этгенди. Ол бюгюнлюкде урунуу рынокда артыкъда къаллай билимлери болгъанла изленнгенлерини, жангы программаланы сингдириуню, жаш адамланы арасында ишчи усталыкълагъа сейирни къозгъар мурат бла къаллай жумушла толтурулгъанларыны юслеринден билдиргенди.
Аны айтханына кёре, «КъМР-де шёндюгю стандартланы бла технологияланы эсге алып, бийик квалификациялы ишчи усталыкъланы хазырлау» деген баш магъаналы проектни чеклеринде республикагъа 15 лицензия берилгенди. Алагъа тийишлиликде, урунуу рынокла артыкъда бек изленнген 50 усталыкъгъа кёре окъутуу бардырылады.
Ишчи усталыкъланы даражасын кётюрюр мурат бла уа КъМР-ни Правительствосу жаш профессионалланы арасында миллет эм халкъла аралы чемпионатлада хорлагъанланы кёллендириуню низамын хазырлагъанды. Айырмалы окъуучулагъа РФ-ни Правительствосуну стипендиясы тёленеди. 2017-2018 окъуу жылда анга республикадан 32 жаш адам тийишли болгъанды.
Выпускниклени иш бла жалчытыу къалай къуралгъаныны юсюнден айта, Ирина Шонтукова автомеханикле, сварщикле, парикмахерле, поварла хар заманда да керек болгъанларын чертгенди. Сёз профессионал билим берген учрежденияланы ырысхы базаларыны, аланы кадрла бла жалчытыуну юслеринден да баргъанды.

Саулукълары осал болгъанлагъа билим алырча амалла къураугъа энчи эс бурулады. Бюгюнлюкде уа орта профессионал билим берген учреждениялада бу къауумдан 82 адам окъуйдула. Былтыр федерал бюджетден республикагъа инклюзив билим бериуню регион системасына болушлукъгъа субсидияла бёлюннген эдиле. Ахча гуманитар-техника колледжге берилгенди. «Быйыл а бу жумушлагъа 6,8 миллион сомгъа жууукъ берилликди.  Келир жыл федерал арадан 2,6 миллион бёлюнюрюгю белгиленеди. Бу ахча «Билим бериуню айнытыу» къырал программаны чеклеринде субъектледе саулукълары осал болгъанлагъа профессионал билим бериу жаны бла программаланы жашауда бардырыргъа къоратыллыкъды»,-деп чертгенди докладчы.
Ирина Васильевна жаш профессионалланы арасында  «Worldskills Russia» эм «Абилимпикс» деген чемпионатлагъа республикадан студентле къалай къатышханларыны юслеринден да билдиргенди. Сёз учрежденияланы ахча бла жалчытыуну юсюнден да баргъанды. Келир жылны бюджетинде орта профессионал билим бериу учрежденияланы ишлерин жалчытыугъа 500 миллион сомгъа жууукъ салыннганды. Алай бу ахча айлыкъны, стипендияланы тёлеуге къоратылып, учрежденияланы айнытыугъа финансла жетишмей къаладыла. Ирина Шонтукова билдиргенича, студентлени стипендиялары бюгюнлюкде 400 сомду.
Докладны сюзе, орта профессионал билим берген учрежденияланы башчылары  федерал грант программалагъа тири къатышыргъа кереклисини, бюджетде ахча салгъанда, учрежденияланы айнытыу жаны бла жумушлагъа энчи эс бурургъа  тийишли болгъаныны юслеринден айтхандыла.
Комитетни кенгертилген жыйылыуу Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери  эмда Урунуу эм социальный къоруулау министерстволагъа эсгертиуле  къабыл кёрюу бла бошалгъанды. Алада ишчи усталыкъланы даражасын ёсдюрюу жаны бла мадарланы андан ары бардырыргъа, окъуучуланы Краснодар крайда «Смена» Битеуроссей арада солутургъа, республикалы стипендиялагъа бла премиялагъа  тийишли болгъанланы сайлауну андан ары тамамларгъа,  саулукълары осал болгъанлагъа чырмаусуз халла къураугъа энчи эс бурургъа кереклиси белгиленнгенди.

 

 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: