КIуэкIуэ Казбек яIущIащ республикэм и Правительствэм хэтхэм

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва зэрыщыIам кърикIуахэм ятеухуа зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и ми­нистр ДыщэкI А. З., КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ А. Къ.

Нэхъыщхьэу зытепсэлъыхьар ды­зытехьа илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым гъуэгухэр щыухуэным, егъэджэныгъэ IэнатIэм зегъэужьыным ехьэлIа Iуэхухэрщ.
КIуэкIуэ Казбек къулыкъущIэхэм пщэ­рылъ зыбжанэ яхуищIащ щIыналъэр зи гугъу ящIа унэтIыныгъэхэм къыщы­халъхьэ къэрал программэщIэхэм хэты­нымкIэ щыIэ Iэмалхэм хэплъэну.
Тхьэмахуэ зэхуаку кIуам КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыIащ икIи къэралым и министерствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я унафэщIхэм епсэлъылIащ щIыналъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ унэтIыныгъэхэм ятеухуауэ. Къапщтэмэ, республикэм и Iэтащхьэр IущIащ УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министр Кравцов Сергей, УФ-м транспортымкIэ и министрым и къуэдзэ - къэрал гъуэгу агентствэм и унафэщI Костюк Андрей.
ЗэIущIэхэм щытепсэлъыхьащ 2020 гъэм лъэпкъ проектхэр щIыналъэм гъэ­зэщIа зэрыщыхъуа щIыкIэхэм, транспорт, гъуэгу ухуэныгъэ, егъэджэныгъэ IэнатIэхэм щIыналъэм адэкIи зыщегъэужьыным ехьэлIа къалэнхэм.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: