Гитче эм орта бизнесни къызындыра

Кёп болмай видеоконференция халда Россейни Экономиканы айнытыу министри Максим Решетников кенгеш бардыргъанды. Анда быйыл бизнесге болушурча амалланы юсюнден, ол санда «Гитче эм орталыкъ предпринимательствогъа эм энчи башламчылыкълагъа себеплик этиу» миллет проект жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.
Анга КъМР-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Ольга Белецкая, Промышленность эмда сатыу-алыу палатаны, предпринимательствону айнытыу жаны бла институтланы профильли ведомствону келечилери да къатышхандыла. Аны юсюнден КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.
-Жыл къыйын болгъанды. Экономиканы, предприятияланы ишлерин айнытыуда, кадрланы сакълауда да байламлыкъда тири къармашыргъа тюшгенди. Жер-жерледе бу жаны бла болумну тинтирча тохтаусуз мониторинг бардырылгъанды эм тийишли амалл да къуралгъандыла-, деп билдиргенди министр.
Болушлукъ программаладан аслам сурам ёнкючлеге болгъанды. Анга кёре 39,5 минг адамгъа 102 миллиард сом багъасы берилгенди. Саулай айтханда, бюгюнлюкде 226 минг адамгъа 443 миллиард сом бёлюннгенди. Ол санда «Гитче эм орталыкъ предпринимательствогъа эм энчи башламчылыкълагъа себеплик этиу» проектни чеклеринде 18, 6 минг келишим этилип, 1 триллион сом берилгенди.
Андан сора да, былтыр эм быйыл биринчи кварталда налогла бла страховка тёлеулени артдагъа созарча онг тапдырылгъанды. Аны хайыры бла бизнес 128 миллиард сомну хуржунда къойгъанды.
РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары, сагъынылгъан миллет проектни администратору Татьяна Илюшникова миллет проектни бирсиледен жетишимли бардыргъан регионланы да белгилегенди. Алай бла кризисни кезиуюнде ал тизмеге Къабарты-Малкъар, Татарстан, Удмуртия, Орлов, Самара эм Ульянов областьла чыкъгъандыла.
Сёз ючюн, КъМР-де гарантия организацияла (РГО) бюгюнлюкде 40 миллиард сом багъасына гарантия бергендиле. Алагъа кёре 111 миллиард сомгъа кредит портфель къуралгъанды.
Эсге сала айтсакъ, фонд гитче эм орта бизнесге болушлукъ тапдыргъан организацияды. Ол КъМР-ни экономикасыны айнытыу министерствону башчылыгъында 2009 жылдан бери ишлейди. Аны активлери федерал эм республикалы бюджетден, кредит организацияланы депозитлеринден тюшген файдадан эм премияладан къуралады. Бюгюнлюкде аны ёлчеми 638 074,07 сомгъа жетеди.
Фонд ишлеп тебирегенли 1909 940,0 сом багъасына 459 адамгъа поручитель болгъанды. Анга кёре банкла бизнес субъектлеге 5 462 540,00 сом ёнкюч бергендиле.
Быйыл да 237 328,46 сом багъасына 109 адамгъа себеплик этилгенди. Ол а планда белгиленнген кёрюмдюню 95 процентиди. Саулай да РГО-ну хайыры бла гитче эм орталыкъ бизнес бёлюм 1 259 311,55 сом кредит алгъанды. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол да  168 процентге асламды.
Фондну ахчасы «Россельхозбанк», «Сбербанк» эм «ФК Открытие» финанс учрежденияланы депозитлеринде сакъланады.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: