Энергетикхэр ягъэлъапIэ

Псыхъурей къуажэм и ГЭС-3 электростанцыр къызэрыунэхурэ илъэс 20 зэрырикъум и щIыхькIэ, а IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ нэхъыфIхэр ­щагъэлъэпIащ Бахъсэн район администрацэм.
Бахъсэн районым и Iэтащхьэм и цIэкIэ абы и къуэдзэ Iэхъуэбэч Анзор гидротурбиннэ Iэмэпсымэхэр зэгъэпэ­щыжынымкIэ слесарь Мыд Заурбий - щытхъу, IуэхущIапIэм и мастер нэхъыщхьэ Мыщхъуэжь Хъусен щIыхь тхылъхэр яритыжащ.
- Энергетикэр - экономикэм къыгуэ­хыпIэ зимыIэ и унэтIыныгъэхэм ящыщ зыщ, псэупIэ, IуэхущIапIэ псоми я ­ехъу­лIэныгъэмрэ зэпIэзэрытыныгъэм-рэ аращ зэлъытэжар. Энергетикыр и Iэ­щIагъэм хуэIэижьу, жэуаплыныгъэ ин пылъу, хьэл-щэныфIхэр дэплъагъуу щытын хуейщ, - жиIащ Iэхъуэбэч Анзор IэщIагъэлIхэм защыхуигъазэм. - Фи IэнатIэм гурэ псэкIэ фызэры­бгъэдэтым икIи фызэрыхуэпэжым пап­щIэ сынывохъуэхъу. Узыншагъэ, ехъу­лIэ­ныгъэ фиIэну, фи лэжьыгъэр къы­щIызэпыудын щхьэусыгъуэ къэмыхъуну си гуапэщ!

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: