Школчуларыбыз айырмалы кёрюннгендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коков Урвань элден команданы Школчуланы къымылдаууну битероссей конкурсунда хорламлары бла алгъышлап, сабийлеге, аланы юйретгенлеге да мындан арысында да жетишимле тежегенди. Эришиу РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну эм Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону себепликлери бла къуралгъанды.
Конкурсха къыралны битеу регионларындан 500 команда къытышханды. Проект билим бериу махкемелени14 жылдан 17 жылларына дери алчыларын эм лидерлерин бирикдиргенди. Окружной урумда хорлап, КъМР-ни келечилери финалгъа чыкъгъандыла.
Эришиуню эсеплерине кёре экспертле тёрт номинация ызда хорлагъанланы белгилегендиле. Къабарты-Малкъардан команда «Граждан тиричилик» бёлюмде алчы болгъанды, андан сора да, ол Россей РДШ-ни бек иги командасына саналгъанды.

Поделиться: